Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Türkiye Sağlık Enstitüleri 6 İşçi Alacak

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2020

      Çalışma Şekli


      Daimi / Deneme Süreli
      Son Başvuru Tarihi


      16.10.2020


      İşveren Statüsü


      Kamu


      Pozisyon


      1

    Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1.Türk vatandaşı olmak,

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 3. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

II. ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

 3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen KPSS puanına sahip olmak.

*YÖKDİL kabul edilmemektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 12.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınava yapılacaktır Adayın başarı puanı; KPSS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve sözlü sınavın %30’u (yüzde otuzu) baz alınarak belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılması ve sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 3. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

 5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

 6. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 7. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 8. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımları ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 10. Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir.

 11. Göreve başlayan işçilere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11’inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)

 12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
  “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine
  göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge
  verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların
  atamaları yapılmayacak,

sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesh edilecek ve görevlerine son verilecektir.
Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca
yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal
faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İLAN ŞARTLARI

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)

      Yayınlanma Tarihi: 12.10.2020


      Çalışma Şekli


      Daimi / Deneme Süreli
      Son Başvuru Tarihi


      16.10.2020


      İşveren Statüsü


      Kamu


      Pozisyon


      1

    Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1.Türk vatandaşı olmak,

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 3. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

II. ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

 3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen KPSS puanına sahip olmak.

*YÖKDİL kabul edilmemektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 12.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınava yapılacaktır Adayın başarı puanı; KPSS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve sözlü sınavın %30’u (yüzde otuzu) baz alınarak belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılması ve sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 3. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

 5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

 6. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 7. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 8. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımları ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 10. Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir.

 11. Göreve başlayan işçilere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11’inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)

 12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
  “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine
  göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge
  verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların
  atamaları yapılmayacak,

sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesh edilecek ve görevlerine son verilecektir.
Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca
yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal
faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İLAN ŞARTLARI

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)

      Yayınlanma Tarihi: 12.10.2020


      Çalışma Şekli


      Daimi / Deneme Süreli
      Son Başvuru Tarihi


      16.10.2020


      İşveren Statüsü


      Kamu


      Pozisyon


      1

    Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1.Türk vatandaşı olmak,

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 3. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

II. ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

 3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen KPSS puanına sahip olmak.

*YÖKDİL kabul edilmemektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 12.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınava yapılacaktır Adayın başarı puanı; KPSS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve sözlü sınavın %30’u (yüzde otuzu) baz alınarak belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılması ve sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 3. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

 5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

 6. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 7. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 8. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımları ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 10. Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir.

 11. Göreve başlayan işçilere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11’inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)

 12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
  “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine
  göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge
  verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların
  atamaları yapılmayacak,

sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesh edilecek ve görevlerine son verilecektir.
Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca
yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal
faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İLAN ŞARTLARI

konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek
ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın
sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz)
üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal
/ İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara
bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik
numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav
  sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar
  ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin
  atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal
  edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde
  istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 3. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca
  bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru
  tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu
  ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

 5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde
  başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

 6. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik
  hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 7. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar
  kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 8. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımları
  ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden
  veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları
  kabul edilmeyecektir.

 10. Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut
  hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün
  olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir
  ya da geçici olarak görevlendirebilir.

 11. Göreve başlayan işçilere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücret ödenecektir.
  (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin
  bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Ek 11’inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali
  ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık
  toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)

 12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
  “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu
  maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe
  aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı
  beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak,

sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesh edilecek ve görevlerine son verilecektir.
Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca
yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal
faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İLAN ŞARTLARI

Mimarlık,Şehir ve Bölge Planlanma bölümü mezunu olmak)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak

3D görselleme, imar süreçleri ve plan-projeleri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe
sahibi olmak ve bunu belgelemek.

YDS’den 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından
İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana
sahip olmak.

MS Office programlarına hakim olmak.

AutoCAD, ArcGIS, NetCAD, 3ds Max, SketchUp, Lumion, Photoshop programlarını
ileri seviyede kullanabilmek.

Tercihen işyeri güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmış olmak

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU) Yayınlanma Tarihi: 12.10.2020

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli Son Başvuru Tarihi 16.10.2020 İşveren
Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren
5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden
TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet
noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat
tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna
kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun
ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına
uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan
almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli
liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi
bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak
başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge
tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler
sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu,
tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini
ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri,
ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur.
Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır.
Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre
sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü
işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce
veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi
alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır.
Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu
ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence
davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan,
işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik
hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi
dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin
başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı
tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde
değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu
başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili
ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun
geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile
ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1.Türk vatandaşı olmak,

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
  bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
  cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 3. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

II. ÖZEL ŞARTLAR

 1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son
  başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
  aylığı almamış olmak.

 3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen KPSS puanına sahip olmak.

*YÖKDİL kabul edilmemektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 12.10.2020-16.10.2020 tarihleri
arasında online olarak yapılacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede
yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken
belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi
web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı
belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca
değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge
tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve
belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları
gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir
hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının
resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde
yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınava yapılacaktır Adayın başarı
puanı; KPSS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve sözlü sınavın %30’u (yüzde otuzu)
baz alınarak belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde,
adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan
yapılması ve sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi
tarafından;

konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek
ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın
sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz)
üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal
/ İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulunca 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara
bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik
numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav
  sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar
  ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin
  atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal
  edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde
  istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 3. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca
  bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 4. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru
  tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu
  ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

 5. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde
  başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

 6. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik
  hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 7. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar
  kura veya sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 8. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımları
  ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden
  veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları
  kabul edilmeyecektir.

 10. Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut
  hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün
  olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir
  ya da geçici olarak görevlendirebilir.

 11. Göreve başlayan işçilere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücret ödenecektir.
  (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin
  bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin Ek 11’inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali
  ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık
  toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)

 12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
  “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu
  maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe
  aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı
  beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak,

sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesh edilecek ve görevlerine son verilecektir.
Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca
yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal
faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İLAN ŞARTLARI

Lisans mezunu olmak(Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoloji
Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği,
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri
Programları, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya,
Kimya Öğretmenliği, Kimya Ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği,
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Moleküler Biyoteknoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği,
Ortez-Protez, Tıp Mühendisliği,Veterinerlik)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak.

Proje süreçleri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından
İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana
sahip olmak.

MS Office programlarına hakim olmak.

Tercihen Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursuna katılmış olmak.

Tercihen Klinik Araştırmalarda ve Biyoyararlanım – Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında
deneyim sahibi olmak.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.