Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Helikopter Makinsti Alacak

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER MAKİNİSTİ ALIM İLANI

(2020 – 5. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu
ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya
uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Helikopter Makinisti unvanında (657
sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 2 (iki) Helikopter
Makinisti alınacaktır.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular
www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı
tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların
işlemleri iptal edilecektir.

d) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından
Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak
bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan
adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve www.egm.gov.tr adresinden
link olarak sunulan “Sözleşmeli Helikopter Makinisti Nitelikleri” formunu
sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde
görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki
bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden
adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e) Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar” ın Ek 1 inci maddesindeki; ” Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmü doğrultusunda
işlem tesis edilecek olup, bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen
şartları taşımak,

2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1‘de belirtilen
şartları taşımak
,

3. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda
başarılı olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına
atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

5. Askerlik hizmetini tamamlamış veya tamamlamış sayılmak,

6. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi
kabul etmek,

7. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim
şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi
durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve
mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.
)

d) Temel Teknisyen Sertifikaları,

e) www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli
Helikopter Makinisti Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak
olup, bir nüshası müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası adayda
kalacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir.

f) Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve belgeleri, Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir varsa kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerin başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.

Başvurular 14/09/2020 – 18/09/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden
değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, Sözlü ve/veya uygulamalı
sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer
alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.
Ayrıca asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki
sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık şartları Uluslararası
Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1′ deki şartlara uygun olarak alınan
Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık Şartları Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi
ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip
yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları
sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın
kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

NOT: Sözleşmeli Helikopter Makinisti Nitelikleri Formu www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

İLAN OLUNUR.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.