Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı
kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde Uzman unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin
8’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınav puanı aranmaksızın,
yapılacak (sözlü) sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.

1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel
şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen yükseköğretim
bölümü mezunu olmaları,

Alanlarında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin resmi
belgeye sahip olmaları,

Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması,

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği
YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip
olmaları, gerekmektedir.

Giriş sınavına başvuracak adayların unvanlar itibariyle mezun olmaları gereken
yükseköğretim bölümleri ile kadro adedi aşağıda belirtilmiştir:

1) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte
veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Mimarlık Bölümü,
Kadro Adedi: 3 (üç)

2) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte
veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Kadro Adedi: 3 (üç)

3) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte
veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Arkeoloji Bölümleri,
Kadro Adedi: 3 (üç)

4) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte
veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Sanat Tarihi Bölümü,
Kadro Adedi: 3 (üç)

Adaylar sadece bir öğrenim durumu ile ilgili sınava başvurabilecektir.

2- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular elektronik ortamda 30/07/2020 – 17/08/2020 tarihleri arasında alınacaktır.
Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık internet sitesinin (http://www.ktb.gov.tr)
ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını
gerçekleştirecektir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları
açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden 30/07/2020 tarihinde başlayacak
ve 17/08/2020 tarihinde saat 17:30’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem
açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda başvuru yapan adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla
alınan Kapadokya Alan Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Başvuru Formunun ıslak
imzalı çıktısı ile sisteme yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgeleri “Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl – ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel
Genel Müdürlüğüne 28/08/2020 günü mesai bitimine kadar elden veya posta yolu
ile ulaştırması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Islak imzalı başvuru formu ve mesleki deneyime ilişkin belgenin 28/08/2020 günü
17:30’a kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde
başvuru yapılmamış kabul edilecektir. Ayrıca, eksik bilgi ve belge ile yapılacak
başvurular da işleme konulmayacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 11/09/2020
tarihinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine
ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık
internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içinde (18/09/2020 tarihine
kadar) gerekçeleriyle birlikte, Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz
edebileceklerdir.

Sınav Takvimi:

21/07/2020 – 17/08/2020 Personel Alımı Duyurusu

30/07/2020 – 17/08/2020 Başvuruların Alınması

30/07/2020 – 28/08/2020 Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ve Sınav Başvuru
Sistemine yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgelerin Personel Genel Müdürlüğüne
ulaştırılması

11/09/2020 – 18/09/2020 Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması
ve itirazların kabulü

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme
ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya
Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

3- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi – 50 puan
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü – 10 puan
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu –
10 puan
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı – 10 puan
d) Genel yetenek ve genel kültürü – 10 puan
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı – 10 puan

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan,
diğer bentlerin her biri için onar puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden
değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu personel alımı gerçekleştirilecek her kadro için başarı sırasına
göre 1 yedek aday belirler.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan
tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep
hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

4- DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu
durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir.
Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa
suç duyurusunda bulunulur.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr
internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi öğrenim durumları itibarıyla, Bakanlığımız
internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız
resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki
şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel
Müdürlüğünün belirtilen adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir.

Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar
atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri
yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren
15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri
ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı
bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılacaktır.

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.