Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak

TÜBİTAK

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

Ekip Arkadaşları Arıyoruz

Kurumsal ve Dijital Dönüşüm projelerinde araştırma, analiz, tasarım ve çözüm geliştirme çalışmalarında yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde istihdam edilmek üzere Ar-Ge personel alımı gerçekleştirilecektir.

Pozisyonları
incelemek için tıklayınız.

TÜBİTAK “İş
Başvuru Sistemi
“ne üye olduktan sonra “İlanlar” alanından Türkiye Sanayi
Sevk ve İdare Enstitüsü’ndeki açık pozisyonlara başvurabilirsiniz.

TÜBİTAK
İş Başvuru Sistemi’ne üye olmak için tıklayınız.

-TÜBİTAK-

TÜSSİDE

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.TÜSSİDE.2020-1

1- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-1.01

1.1- E Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.2- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumsal ve sektörel yönetim alanındaki konularda bilgi ve tecrübe sahibi, kurumsal yönetim sistemlerini geliştirmeye yönelik projelerde görev alabilecek, hedef durum süreç tasarımı yapacak, süreç ve sistem konumlandırması yapacak, süreç gelişim ve iyileştirme alanları tarifleyecek, süreç yönetimi ile ilgili proje yönetebilecek, yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapabilecek (ISO, EFQM vb.), ayrıca sektörel gelişime yönelik projelerde finansal ve mali analiz ile fizibilite ve katma değer analizi gibi konularında çalışmalar yapabilecek, planlama ve optimizasyon çalışmaları yapabilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :7

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.3.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri veya Finansal Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.3.2- Tercih edilen nitelikler;

Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-1.02

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm projelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında modelleme ve planlama çalışmalarında yer alabilecek, stratejik işgücü analizi yapacak, organizasyonel tasarım yapacak, iş analizi ve yetkinlik modellemesi yapacak, performans yönetimi analizi ve tasarımı yapacak, çalışan anketleri tasarım ve analizi yapacak, organizasyonel değişim yönetimi gerçekleştirebilecek, norm kadro çalışmaları yapacak, İnsan Kaynakları yönetiminde yeni gelişen teknolojilerin kullanımı konusunda bilgi sahibi, İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda proje yürütebilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı + ——– 10.000 ——— ———

15 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

1 Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1″ koşulu geçerlidir.

2 * Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla, alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2″ koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

i) TBTK.TUSSİDE.2019-1 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için www.tusside.tubitak.gov.tradresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 27/07/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru

sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla bir (1) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir.

d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi “teknik değerlendirme”

yapılabilecektir.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre

değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi veya YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kont-rol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında ta-mamlayanlar için Denklik Belgesi),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi (ilgili işyerlerinden alınan onaylı) ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),

Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Not : Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.tusside.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 PK: 41, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: tusside.insankaynaklan@tubitak.gov.tr

Telefon: 0 262 641 50 10

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.