Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı [DOĞAKA], Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman, 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.

DOĞAKA’nın merkezi Hatay ilinde olup; Ajans faaliyet alanlarını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi : 10 – 21 Mart 2016

Başvuru Yeri : www.dogaka.gov.tr (online başvuru)

Sınav Tarihi : 28-29 Mart 2016

Sınav Yeri : T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim

Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan
veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş (en az
6 ay) veya muaf olduğunu belgelemek.

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. IÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. İç Denetçi İçin Zorunlu Şartlar

Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası
ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik,
sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında (KPDS-YDS-ÜDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya
veya ÖSYM tarafından 27 Ocak 2016 tarihli yabancı dil Sınavları Eşdeğerlikleri
duyurusundaki denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece
CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) sahip olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamuda en az 10 (on) yıl denetim pozisyonlarında çalışmış olmak.

2.2. İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri

Uluslararası geçerliliği bulunan Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı
Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA), Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) veya Sertifikalı
Kontrol Öz değerlendirme Uzmanı (CCSA) belgesine veya T.C. Maliye Bakanlığı
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen Kamu İç Denetçi Sertifikasına
sahip olmak,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 64 üncü maddesi ile İç
Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde
sayılan görevleri yürütebilmek,

5018 Sayılı Yasa ile kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun belirlediği
standartlara ve etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak,

Kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak,

Kalkınma Ajansları hakkında bilgi sahibi olmak,

Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil veya benzer disiplin cezaları almamış
olmak.

2.3. İç Denetçi İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

İş Talep Formu (Online Doldurulacaktır),

Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca
onaylı sureti (Online Yüklenecektir),

6 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olup bir sureti İş Talep
Formuna online yüklenecektir),

YDS, TOEFL IBT, CPE, CAE, PTE Akademik sınavlarının sonuç belgesinin aslı,
noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti (Online
yüklenecektir),

T.C. Nüfus Cüzdanı (Online yüklenecektir)

Özgeçmiş (Online yüklenecektir),

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf
olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek
üzere fotokopisi (Online yüklenecektir),

Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları
veya tasdikli suretleri ya da aslı mülakat sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla
fotokopisi (Online yüklenecektir), S İş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı
(Madde 2.1 de belirtilen alanlarda çalıştığına dair ilgili kurumdan alınacak
belge ve kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir
hizmet dökümü getirilmesi zorunludur)

3. UZMAN PERSONEL [3 KIŞI] İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS] puanı ile başvuracak adaylar için;

Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde
mezun olmak,

Son beş yıl içerisinde KPDS-YDS-ÜDS’den İngilizce dilinden en az 70 puan almış
veya ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 27 Ocak 2016 tarihli
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri duyurusundaki denk kabul edilen uluslararası
geçerliliği bulunan belgeye (sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) sahip
olması zorunluluğu bulunmaktadır.

KPDS/YDS/ÜDS Denklik Tablosu

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, ÖSYM tarafından; 5-6 Temmuz 2014 veya
4-5 Temmuz 2015 tarihinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle
aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı’na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

Son beş yıl içerisinde (KPDS-YDS-ÜDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış
veya bunlara denk kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerlilik süresi devam
eden belgeye sahip olmak,

Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 50 [elli] yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu
kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda
belgelendirilebilecek şekilde en az 5 [beş] yıl fiilen başarılı olarak çalışmış
olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan kaynakları yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

3.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Destek Programları hakkında ve Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) uygulaması konusunda tecrübe sahibi olmak,

Destek programları hakkında bilgi sahibi olmak,

Kurumsal Stratejik yönetim, dış ilişkiler, basın, yayın, medya ve halkla ilişkiler
alanında çalışmış olmak,

Proje Döngüsü Yönetimi,

Proje Etki Analizi eğitimi almış olmak,

Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme,
Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin
Kullanılması,

Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim
sahibi olmak.

Yatırım danışmanlığı, teşvik uygulamaları, sektörel araştırmalar ve işbirlikleri,

Pazar araştırma ve ihracat konularında bilgi ve tecrübe sahibi olup iyi derecede
İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisini haiz olmak,

Analitik ve stratejik planlamalar, mastır planlar, raporlamalar ve değerlendirmeler
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yatırım ortamını iyileştirmede kısa, orta ve uzun vadeli planlama faaliyetlerinde
görev alabilmek,

Ajans ve hibe veren diğer kurumlara yönelik proje hazırlama ve sunma, proje
değerlendirme ve faydalanıcıları bilgilendirme ve eğitim verme konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,

5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü
eğitim belgesine sahip olmak,

İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek (Tercihen Arapça),

Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satın alma, sözleşme yapma ve sözleşme
sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak.

3.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

İş Talep Formu (Online Doldurulacaktır),

Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca
onaylı sureti (Online Yüklenecektir),

6 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olup bir sureti İş Talep
Formuna online yüklenecektir),

KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015
tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yukarıda belirtilen alanlarda
ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin
aslı, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti
(Online yüklenecektir),

YDS, TOEFL IBT, CPE, CAE, PTE Akademik sınavlarının sonuç belgesinin aslı,
noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti (Online
yüklenecektir),

T.C. Nüfus Cüzdanı (Online yüklenecektir)

Özgeçmiş (Online yüklenecektir),

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf
olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek
üzere fotokopisi (Online yüklenecektir),

Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları
veya tasdikli suretleri ya da aslı mülakat sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla
fotokopisi (Online yüklenecektir), S İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için;
iş tecrübelerini gösterir belgelerin aslı (Madde 3.2 de belirtilen alanlarda
çalıştığına dair ilgili kurumdan alınacak belge ve kayıtlı olunan sosyal güvenlik
kurumundan çalışma süresini gösterir hizmet dökümü getirilmesi zorunludur)

4. DESTEK PERSONEL [1 KİŞİ] İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1. Ajansımızda iş tecrübesi ile istihdam edilecek “Finans, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi” için aranılan özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ön lisans veya lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul
edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda
gösterilen alanlardan mezun olmak,

Başvuru tarihi itibariyle kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum
ya da kuruluşta aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş)
yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Bankacılık

b) Bütçe uygulamaları,

c) Finansman,

d) Kamu muhasebesi,

e) Kamu alımları

f) Şartname ve sözleşme hazırlanması,

g) Kamu ihaleleri

Tercih Sebepleri;

Harcama programı ve bütçe konularında çalışmış olmak,

Kalkınma Ajansı deneyimli olmak,

5018, 6245, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara hakim olmak,

İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

Ehliyeti olup aktif araç kullanabilmek,

Seyahat engeli olmaması.

4.2. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

İş Talep Formu,(Online doldurulacaktır),

Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, noter onaylı sureti
veya kurumca onaylı sureti, (Online yüklenecektir),

6 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olup bir sureti İş Talep
Formuna online yüklenecektir),

Özgeçmiş, (Online yüklenecektir),

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf
olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilmek
üzere fotokopisi, (Online yüklenecektir),

Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları,
tasdikli sureti veya kurumca onaylı sureti (Mülakat sırasında Ajansa ibraz edilmek
şartıyla online yüklenecektir),

T.C. Nüfus Cüzdanı (Online yüklenecektir),

İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini gösterir belgelerin
aslı (Madde 3.2 de belirtilen alanlarda çalıştığına dair ilgili kurumdan alınacak
belge ve kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir
hizmet dökümü getirilmesi zorunludur)

5. Başvuru:

Adaylar başvurularını 21 Mart 2016 saat 18:00’a kadar www.dogaka.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştireceklerdir. Adayların, sınava katılabilmek için Ajansın internet sayfasındaki (www.dogaka.gov.tr) iş başvuru formunu eksiksiz doldurup, başvuruda istenen diğer belgeleri de formun ilgili kısımlarına ekleyerek son başvuru tarihi ve saati olan 21 Mart 2016 tarihi ve saat 18:00’e kadar başvuruyu online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Elden veya posta/kargo yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava ilişkin detaylı bilgi, Ajansın internet sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinden temin edilebilir.

6. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 24 Mart 2016 tarihine kadar Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 20 (yirmi) aday sözlü sınava çağırılabilecektir. Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilmesi planlanan uzman sayılarını

gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar.

7. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Personel adayları için yarışma sınavı 28-29 Mart 2016 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.

Sınav Yeri:

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 28-29 Mart 2016 tarihlerinde belirtilen adreste, nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi veya pasaport belgesi ile hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve ilanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Ajans, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr ile adresinden ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlara sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, Ajans tarafından adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri online başvuru formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

10. Personelin çalışma koşulları

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. İş akdinin imzalanması ve personel istihdamı konusunda nihai karar yetkisi Ajans Yönetim Kurulundadır.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00 – 18:00 arası olup; haftada 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

11. Ayrıntılı Bilgi

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Evin EMİR veya Nimet ÇAM’dan bilgi alınabilir.

TC. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Haraparası Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1. Tabakhane Sokak No: 20, Antakya/Hatay

Tel: 0 326 225 14 15

Faks : 0 326 225 14 52

E-posta : evin.emir@dogaka.gov.tr

nimet.cam@dogaka.gov.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.