Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 8 personel alacak


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA):

PERSONEL ALIM İLANI

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve
30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve
200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan
ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2
Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri)
kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe,
gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen
çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve
sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 6 (altı) Uzman, 1 (bir)
Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı’nm merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin,
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda
başarılı olan Uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin
birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ajans
merkez binasının bulund
uğu
Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir.
_

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için
başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları
gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı
işlenen suçlarla, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması
yapılmış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak

2. Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları

Ajansta aşağıda belirtilen illerde ve alanlarda istihdam
edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile toplam 6 (altı) Uzman
personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar,
KPSS puan türleri ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıdaki detaylı
olarak belirtilmiştir.

2.1. Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar

KPSS puanı ile toplam 6 (altı) Uzman personel alınacak
olup adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) Aşağıda yer alan Tablo 1’de belirtilen öğrenim
dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen
yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) 22-28-29 Temmuz 2018 veya 14-20-21 Temmuz 2019 tarihli
KPSS sınavından her bir öğrenim dalı için belirlenmiş puan türlerinden birinde
en az 80 puan almış olmak,

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (C) düzeyi
puana sahip olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen
KPSS ve YDS Taban Puanları, Puan Türleri ve Alınması Planlanan Toplam Personel
Sayısı

2.2. Uzman Personel Adayları için Tercih Nedenleri

KPSS puanı ile başvuru yapan Uzman adaylarının aşağıda
belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları;
bu konularda

eğitim, kurs, konferans, seminer gibi faaliyetlere
katılmaları ve bunu belgelendirmeleri veya bu konularda yayımlanmış eserlerinin
olması tercih sebebi olacaktır:

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi
ve deneyim sahibi olmak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya
bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine
sahip olmak,

d) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü
Yönetimi (PDY), Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme,
Raporlama, Kayıt Tutma, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Bölgesel
Yatırım Olanakları ve Tanıtım ve Yatırım Stratejileri alanında deneyim sahibi
olmak,

e) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları
konularında çalışmış olmak,

f) SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları,
veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,

g) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az
birini iyi düzeyde bilmek,

h) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji
çalışmalarında bulunmuş olmak,

ı) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali
tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının
hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik belgesine sahip olmak,

i) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç
kullanabilmek.

3. Hukuk Müşaviri için Aranan Başvuru Şartları

a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam
edilecek uzman personel adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık
hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 28-29 Temmuz 2018 veya 20-21 Temmuz 2019 tarihli Kamu
Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az
80 puan almış olmak.

c) Hukuk Müşavirliği pozisyonuna başvuracak adayların,
sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan

asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Tablo
2: Başvuracak Hukuk
Müşaviri Adaylarından İstenen KPSS ve YDS Taban Puanları, Puan Türü ve Alınması
Planlanan Toplam P
ersonel Sayısı

3.1. Hukuk Müşaviri Adayları için Tercih Nedenleri Hukuk
Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların,

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi
ve deneyim sahibi olmak,

b) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya
doktora derecesine sahip olmak,

c) Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve bunu
belgelemek,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip
olmak tercih sebepleridir.

4. İç Denetçi için Aranan Başvuru Şartları

a) İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri, Mühendislik
Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav
başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak,

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az
5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş
değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak

4.1. İç Denetçi Adayları için Tercih Nedenleri

İç Denetçi pozisyonu için başvuran adayların,

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,

b) Herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora
derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip
olmak tercih sebepleridir.

5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’ninhttps://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına
göre

değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite
eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak,
muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen
yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar
adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim dalından başvuru olmaması
nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir
öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular

Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak 21
Şubat 2020 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet
adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından
yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını
ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp
başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru
yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve
belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli
olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya
posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda
Adaylar için Hazırlanan Kontrol Listesi

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit
olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava
katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma
sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz
sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.

Sınava girecek İç Denetçi adayların belirlenmesinde
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri
kıyasen uygulanacaktır.

Tablo 5: İç Denetçi Adayları için Başvuru Puanlama
Kriterleri

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar,
yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5
(beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz
tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon
tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin
zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır.
Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin
akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava
ilişkin tarih ve yer bilgileri, 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ajansın
internet sitesi olan www.doka.org.tr
sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet binasının
bulunduğu, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3, Ortahisar / TRABZON
adresinde yapılacaktır.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini
uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür
değişiklikler, Ajansın www.doka.org.tr
internet adresinden duyurulacaktır.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav
yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

9. Yarışma Sınavının Yapılışı

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli
belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma
sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim
Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav
kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel
Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu
Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık
eder.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık
düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen
yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her
adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun
gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

10. Değerlendirme

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik
ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden
70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş
pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış
kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak
suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek
aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve
başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay
içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen
uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın
başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü
ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki
başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu,
sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği
veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli
nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz
sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik
soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu
tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla
sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal,
bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç
duyurusunda bulunulur.

11. Sonuçların Duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu
tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan
edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan
adaylara yazılı olarak bildirilir.

12. Görevlendirme

1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda
görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde
Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul
edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün
içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle
kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş
olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

13. Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2
(iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans
adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden
Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini
geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin
sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş
ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar.
Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan
personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve
diğer hakları saklıdır.

14. Bilgi Alma

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen
şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve
e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel: 444 82 90

E-posta: ik@doka.org.tr

İnternet Adresi:
www.doka.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

587/1-1

1

5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl
üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan verilecektir.

2

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen
asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak
belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden
fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını
değiştirmez.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.