Özel Sektör ve Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Milyonlarca İnsan Bütün İş İlanlarını Bir Arada Görebildiği İçin;
Hoteleman.com' u Takip Ediyor.
Siz de Vakit Kaybetmeyin.
50.000 Aktif İş İlanı Sizi Bekliyor

Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde; 9 (dokuz) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı
yapacaktır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 29/09/2017 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak,

e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek) olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak,

h) Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş olmamak,

i) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

j) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre Ajanslarda istihdam edilecek Uzman Personel bakımından;

5449 sayılı Kanunda belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan ilgili puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak veya kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki 2.2.b maddesinde belirtilen konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ön şartları gereklidir. Belirtilen 3 (üç) adet ön şartı aynı anda sağlamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Uzman Personel Adayları İçin;

a) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

Bölüm

Taban

KPSS

Puanı

KPSS Puan Türü

İstihdam Edilecek Personel Sayısı

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

80

KPSSP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 veya 48

9

Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyoloji, Matematik

KPSSP 1, 2 veya 3

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Ajans mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle [En Az 5 (Beş) Yıllık Kamu ve / veya Özel Sektör İş Tecrübesi] Başvuracak Uzman Personel Adayları İçin;

a) Yukarıdaki 2.1.b bölümünde yer alan tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde;

planlama ve programlama p roje üretimi, tasarımı ve yönetimi strateji geliştirme, strateji yönetimi izleme ve değerlendirme

tanıtım ve danışmanlık

şehircilik ve çevre

araştırma-geliştirme

bilgi ve iletişim teknolojileri

finansman

A insan kaynakları yönetimi uluslararası ticaret

konularında, belgelendirilebilecek şekilde başvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

c) YDS, e-YDS veya KPDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Ajans mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (İkinci yabancı dil için, ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi dikkate alınacaktır.)

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,

Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konularında tecrübe sahibi olmak,

Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyalarının hazırlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konusunda deneyimli olmak,

İthalat ve gümrük işlemlerinde tecrübe sahibi olmak,

Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları konusunda tecrübeli olmak,

SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,

Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikalarına hakim olmak veya konuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak,

Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı konularında deneyimli olmak.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) YDS, e-YDS veya KPDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Ajans mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

3.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (İkinci yabancı dil için, ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi dikkate alınacaktır.)

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

İç Kontrol Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı – Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 43020 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç 29/09/2017 Cuma günü saat 18:00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ:

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle

dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

UYARI:

İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

5. ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapacak adayların sunması gereken asgari belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvuru evrakları; aşağıdaki tabloda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Ayrıca EK-1 ve EK-2 eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

*Adaylar, başvuru aşamasında bu belgelerin fotokopisini sunabilirler. Ancak mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda belgelerin asıllarını sunmak zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde mülakat sınavına alınmayacaktır.

6. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 06/10/2017 tarihinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliğinde sözlü (mülakat) olarak ve 11-12-13/10/2017 tarihlerinde

yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.org.tr) ilan edilir. Sınav sonucu; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

8. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

9. ÜCRETLENDİRME

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‘na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve sair ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir.

10. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 İş Talep Formu ve EK-2 Özgeçmiş) Ajansın internet sitesinden (www.zafer.org.tr) ulaşılabilir. Bu formların haricinde farklı bir formatta yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecek ve değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0274 271 77 61 (Dahili: 143-145)

E-posta : ik@zafer.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (22/08/2017)

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.