Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli
ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin
amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki
Kurumlarca, Kurumların görev alanları çerçevesinde lisans, lisansüstü ve
doktora sonrası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında örgün eğitim ve
öğrenim görecek ve bilimsel araştırma yapacaklara verilecek burslara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(2) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile
ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından Kurumlar tarafından
yapılan inceleme sonucunda burs almaya hak kazanan lisans öğrencileri,
Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı
dahil lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya
buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim
Kurulunun kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora
bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.”

MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Lisansüstü, doktora
sonrası veya buna eş değer burs almaya hak kazananlarla Kurum Başkanı
arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşmede, her
altı ayda bir tez çalışmasının ilerleyişine dair bir raporu ve çalışma
tamamlandığında bir kopyasını burs veri tabanına kaydetmekle yükümlü
olduğu, burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun Yönetim
Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim
boyunca değiştirilemeyeceği, öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve
dijital bir suretinin Kuruma verileceği, aksi takdirde uygulanacak
yaptırımlar, tezin basım hakkının öncelikle Kurumda olduğu gibi hususlar
yer alır.”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Her Kurum
bünyesinde, Bilim Kurulunca burs verilmesi kararlaştırılacak alanlar
için Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından, Kurum
başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az beş kişilik alan
çalışma grubu oluşturulur. Kurum başkanı çalışma grubuna başkanlık eder.

(2) Alan çalışma grubu tarafından
belirlenen burs alanları ve tez konuları Kurum tarafından Yönetim
Kuruluna bildirilir. Verilecek burs sayısı, Kurumların stratejik
planlarında belirlenerek bir yıl önceki Nisan ayı sonuna kadar bütçe
hazırlamakla sorumlu birime bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülakat sonucunun ilanından sonra
istenilen belgelerin incelenmesi neticesinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme
yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

(3) Doktora sonrası araştırma bursu hariç
bursluya çalışmaya başladıktan sonraki ay itibarıyla daha önce almakta
olduğu burs miktarının yarısı ödenir.

(4) Bursların miktarları, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Burs almaya hak kazananların listesi Gençlik ve
Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek ödemeler
bu Genel Müdürlük aracılığı ile yapılır.”

MADDE 7 – Aynı
Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Burslunun aynı zamanda başka bir kamu
kurum veya kuruluşundan burs aldığının tespit edilmesi,”

MADDE 8 – Aynı
Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Burs almaya hak kazanılan programın 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde belirtilen azami süresi sona erdiği halde tezini Kuruma
teslim etmeyenlere ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.”

MADDE 9 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanı yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.