Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Çoklu Baro yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 binden fazla avukat bulunan
illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde
baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın
kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan
avukatlar da esas alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şöyle:

MADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 28 – Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine
göre bölgesi içinde en az otuz avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan
baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde,
Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya bağlanmasına
karar verir.

Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesine göre
beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda
avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının
altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre
içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son
verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel
kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren
on beş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri
baroya kaydolur ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından
yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu
tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe
geçer.

Protokolde baro başkanları, bir nolu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve
araya başka makam girmeksizin İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak
çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.

a) Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak
isteyen avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını
ve meslek kıdemlerini belirten listeyi göndermelerini ister.

b) Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye
Barolar Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan
en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

c) Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul,
en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine
bildirir. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye
Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

ç) Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını
gerektiren koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
saptandığı hallerde de bu fıkranın (a),(b) ve (c) bentleri uygulanır.

Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baro
kurulabilir.

a) Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas
alınır. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın
imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin
yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir.

b) Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı
bulunmadığını, baronun kuruluşuna katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında
o baronun levhasına kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu
kabul, beyan, taahhüt eder.

c) Başvuruların asgari ikibin sayısına ulaşması halinde kurucular kurulu 1136
sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirdiklerini, verilen
bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro
kurmayı talep eder.

ç) Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir.
Kurucular kurulu en geç altı ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş
genel kurulunu toplar ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir.
Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar
Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

d) Baro tüzel kişilik kazandığı anda, kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan
avukatlar, yeni kurulmuş olan baroya kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş
kabul edilir. Baro, avukatın önceki kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak
bildirir. Avukatın önceki Barosu bu bildirim üzerine, avukatın sicil dosyasını
Barosuna gönderir ve kendi levhasında gerekli düzenlemeyi yapar.

e) Her iki baro levhasının güncellemesi elektronik ortamda da gerçekleştirilir.
Güncelleme Türkiye Barolar Birliğine yazılı ya da elektronik ortamda iletilir.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan
avukatların tüzel kişilik kazanan baro levhasına kayıt işlemleri bu Yönetmeliğin
4 üncü maddesinden başlamak üzere ilgili maddeler uyarınca gerçekleştirilir.

g) Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte
temsil edilmez ve seçimli ilk olağan genel kurulunu Kanunun 82 nci maddesi hükmü
uyarınca yapar.

ğ) Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel
kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o
ilin adıyla numaralandırır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda
yapılacak toplantılara katılacak tüm avukatların levhaya yazılı olması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baro
olağan toplantıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan yıllarda
olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.