Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2015
tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 3
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987
tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c)
bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 356 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ve 508 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlkyardım: Ani olarak ortaya çıkan hastalık
veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun
kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki
mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri,

e) İlkyardımcı: Bakanlıkça belirlenen standartlara
uygun eğitimi alarak, verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen
ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “azami 20 kişinin
eğitim görebileceği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”

“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak
ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ)
ve (ı) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”

MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların
listesini hazırlamak, listeden sıra ile gözetmen görevlendirmek,”

“(2) Bu görevleri acil sağlık hizmetlerinden
sorumlu başkanlık yürütür.”

MADDE 7 – Aynı
Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde
Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim materyal ve yöntemleri kullanılır. Merkezler
eğitim materyallerini müdürlük tarafından onaylandıktan sonra kullanabilirler.

(2) Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat,

b) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

c) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

ç) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

d) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,

olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı
Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Eğitimlerin içeriği;

a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri,
temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç
bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda
ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında
ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında
ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde,
çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,

c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım
bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda
ilkyardım ve acil taşıma teknikleri,

ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına
ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma,
beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi,
eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım,
yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları,

d) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi; eğitim
programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi,
eğitim kurs modelinin oluşturulması,

konularını kapsar.

(3) OED konusu içeren ilkyardım eğitiminde başarılı
olanlar OED kullanımında, ilkyardım eğitici eğitiminde başarılı olanlar OED
eğitimi vermede yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı
Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilkokul” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya ilköğretim okulu” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmış, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED
kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı
çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konularda Ek-7a ve
Ek-7c’de yer alan formlar esas alınarak yapılır.”

“(10) Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip
eden günden itibaren otuz gün içinde yapılır. Mücbir sebep veya tabii afet veya
tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hallerde bu süre, müdürlükçe mücbir
sebep veya olağanüstü halin ortadan kalkmasından itibaren bir ay uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı
Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Ek-3a ve Ek-3c’de yer alan ilkyardımcı
belgesi/yetki belgesi; merkez veya müdürlük, Ek-3e, Ek-3f ve Ek-3g’de yer alan
belgeler ise merkez tarafından hazırlanır. Ek-3b’de yer alan ilkyardımcı kimlik
belgesi, eğitimi veren merkez tarafından düzenlenir ve müdürlükçe onaylanır.”

“g) (a), (b) ve (c) bentlerinde geçen güncelleme
eğitimlerinin mücbir sebep veya olağanüstü hal nedeniyle yapılamaması halinde,
Genel Müdürlük onayı ile söz konusu eğitimler bu durumların ortadan kalkmasından
itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre zarfında yetki belgeleri geçerli olmaya
devam eder.”

MADDE 11 – Aynı
Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

OED eğitimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi almamış olan
ilkyardımcılar veya ilkyardım eğitmenleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 1 yıl içinde, OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması
konularını içeren, 2 saat süreli OED eğitimi aldıkları takdirde, OED kullanımı
ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir. Eğitim sonunda katılımcıların
başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED
eğitimi yetki belgesi almamış olan ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım
eğitici eğitim merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl
içinde OED eğitimi yetki belgesi almak zorundadır. OED eğitimi, OED eğitimi
yetki belgesi olmayan merkezlerce düzenlenemez.

(3) OED eğitiminin ücretlendirilmesinde,
merkezlerce Ek-9’da yer alan OED eğitimi ücreti esas alınır, sağlık
müdürlüklerince ise ücretsiz verilir.

Güncelleme eğitimi

GEÇİCİ MADDE 3
(1) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
ve Covid-19 salgını sebebiyle 16/3/2020 tarihinden itibaren yapılamayan
güncelleme eğitimlerinin hangi tarihler arasında yapılabileceğine ve aynı
sebeple güncellenemeyen yetki belgelerinin hangi tarihe kadar geçerli kabul
edileceğine ilişkin hususlar salgının durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe
belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı
Yönetmeliğin Ek-5’indeki Asgari Malzeme Listesinin on yedinci satırında yer alan
“5” ibaresi “1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı
Yönetmeliğin Ek-3a’sından sonra gelmek üzere ekteki Ek-3a Açıklama eklenmiş,
Ek-3b’si ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-3b’sinden sonra gelmek üzere ekteki
Ek-3b Açıklama eklenmiş, Ek-7a’sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-7b’sinden
sonra gelmek üzere ekteki Ek-7c eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.