Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

KOSGEB’den esnek çalışma genelgesi

KOSGEB esnek çalışma genelgesini yayımladı. Esnek çalışma uygulamasından
taşradaki müdürler yararlanamayacak. Ayrıca esnek çalışma uygulaması, birim
personelinin %40’ını geçemeyecek. İşte KOSGEB Genelgesi

T.C.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Sayı: 87000660-010.05 -E.7750
Konu: Esnek Çalışma Tebliği
28.08.2020

DAĞITIM YERLERİNE

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla 26 Ağustos
2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına
yönelik tedbirlere ilişkin olarak 2020/11 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27.08.2020 tarih ve 37289034-010.05.E. 1846408
sayılı yazısı ile Başkanlığımıza tebliğ edilmiştir.

Söz konusu Genelge ve tebliğde bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin
azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin
aksatılmaması şartıyla; Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin
uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların bakanlıklar, bağlı, ilgili ve
ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile taşra teşkilatı için bakan tarafından
belirleneceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri
süre zarfında idari izinli sayılacakları, bu Genelge kapsamında esnek çalışma
yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede
istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, uzaktan
veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi
sorumluluğu açısından eşit olacakları, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile
idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının
saklı kaldığı, idari izinlilerin ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin
izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların
çağırıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda oldukları ifade edilmiştir. Bu
itibarla, 2020/11 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yürürlükte bulunduğu süre
içerisinde konuya ilişkin olarak;

1) 2020/04 no.lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 29.05.2020 tarih ve
87000660-010.07.01-E.4724 sayılı yazıda yer alan usul ve esaslar dahilinde idari
izinli personelin idari izinleri devam edecektir.

2) Başkanlığımız taşra ve merkez teşkilatında görev yapan personele (1 inci
maddede sayılanlar hariç) dönüşümlü çalışmak suretiyle esnek çalışma yöntemi
uygulanacaktır.

3) Başkan Yardımcıları ve Birim Amirleri (Kurul Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri,
İç Denetim Birim Başkanı, Daire Başkanı, Taşrada Müdürler) hariç olmak
üzere, dönüşümlü çalışmak suretiyle esnek çalışma yöntemi uygulanacak personeli
birim amirleri haftalık olarak planlayacak ve haftanın son mesai gününde birim
personeline duyurusunu yapacaklar, aynı zamanda İnsan kaynakları Dairesi Başkanlığına
bilgi vereceklerdir.

Buna göre; sunulan hizmetlerde herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemek şartıyla
dönüşümlü çalışmak suretiyle esnek çalışma yöntemi uygulanacak personel, birim
personel sayısının % 40’ını geçmemek üzer
e uzaktan çalışabileceklerdir (örneğin:
birim amirleri, 1 inci madde ile kanuni izinli sayılanlar hariç; 10 adet personel
bulunan birimde evden uzaktan çalışacak personel sayısı 4 adedi geçmeyecek,
işin ve personel durumuna göre daha az sayıda olabilecektir).

4) Kanuni izinde olan personel (yıllık, mazeret, ücretsiz izin, hastalık izni
v.b.) izinlerin bitiminde dönüşümlü çalışmaya dahil edilecektir.
5) İdari izinliler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetine ihtiyaç
duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek, bu süre içerisinde evlerinde
bulunan personel işlerini ve amirlerince verilen görevleri uzaktan çalışma yöntemiyle
yerine getirecek, uzaktan çalışma döneminde zorunlu olmadıkça (zorunlu ayrılışlarda
kanuni izin alınacak) evlerinden ve görev mahallinden dışarı çıkmayacaktır.
6) Bu süre zarfında görev yerinde çalışanlar tarafından (idari izinliler ve
uzaktan çalışanlar hariç) Personel Takip Sisteminin kullanılmasına devam edilecektir.
7) Esnek çalışma düzenine 31.08.2020 tarihinde mesai saati ile başlanılacaktır.
Personelin her hal ve şartta temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle
riayet etmeleri ile işyerinde alınan diğer tedbirlere uyulması hususunda gereğini
önemle rica ederim.
Prof. Dr. Cevahir UZKURT Başkan

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.