Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL

BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma
hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci
yurdu ve öğrenci pansiyonu açılmasına, işletilmesine ve bunların
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)
Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve
pansiyonlar, yükseköğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti veren
yerler, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar,
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve
30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 188 inci
maddelerine göre açılan ve işletilen yurtlar, 21/5/1986 tarihli ve 3289
sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 184 üncü ve 189 uncu maddelerine göre açılan ve işletilen
sporcu eğitim merkezleri ve olimpik hazırlık merkezleri ile bağımsız
spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç
olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarına
devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve
işletilen öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin iş ve işlemler
ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş
ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)
Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci
Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun, 25/8/2011 tarihli ve
652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301
inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim
dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,

c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip
ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren
kurumlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt
odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az
yükseköğretim mezunu görevliyi,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten
kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Kanun: 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,

e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına
kurum açma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen
gerçek veya tüzel kişileri,

f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına
yetkili gerçek kişiyi,

g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet
gösteren öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonunu,

ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen
esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,

h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı
ve yönetim memurunu,

ı) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumu
öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili
ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan
oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu,

i) Öğrenci yurdu: Ortaokul ve imam-hatip
ortaokulu öğrencileri ile ortaöğretim kurumları öğrencileri için bir
binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın
üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri,
ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,

j) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı
tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen
süreyi,

k) Özel barınma hizmetleri modülü:
Kurumların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına bağlı olarak
tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,

l) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya
kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

m) Yönetici: Kurumları yönetmek üzere
görevlendirilen müdür ve müdür yardımcısını,

n) Yönetim memuru: Kurumların kayıt kabul,
devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin diğer
iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini
üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre
vekalet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten
personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu
Temsilcisi,

Kurum Binaları ile Kurumun Devri ve Nakli

Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi

MADDE 5 – (1)
Kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları
valilik tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan
kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya
onaylarının bulunması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması
gerekli kültür varlıkları listesine alınan binalarda barınma hizmeti
veren kurumlara 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uyarınca izin verilir. Bu binalarda
bu Yönetmelik hükümlerine göre aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az
lisans mezunu olması şarttır.

(3) Kurucular ve kurucu temsilcileri ile
tüzel kişi kurucuların yönetim organlarının üyelerinde 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin
egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen
suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı
kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.

(4) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi
yetkilerini başka bir kişiye devredemez, yetkilerini kullanmak üzere
vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu temsil
edemez.

(5) Kurum açmak isteyenler, Ek-1’de yer
alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu
ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe milli eğitim
müdürlüğüne müracaat ederler.

Valilikçe yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1)
Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen şartlar
ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve
seviyelerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup
olmadığını incelemek üzere il milli eğitim müdürlüğünce beş iş günü
içinde, maarif müfettişi/il veya ilçe milli eğitim şube müdürü/eğitim
uzmanı/araştırmacı olmak üzere en az iki kişi görevlendirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında
görevlendirilenler, görevlendirme onayının kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren en geç yirmi iş günü içinde incelemesini sonuçlandırır.
İnceleme sonucunda düzenlenen raporda uygun görüş verilmesi ve valilikçe
de uygun görülmesi halinde on beş iş günü içinde Ek-2’de yer alan kurum
açma izin belgesi ve Ek-3’te yer alan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenir.

(3) Kurum açma izni verilen kuruma ait tüm
bilgiler, ilgisine göre kurum müdürlüğü, il veya ilçe milli eğitim
müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne kaydedilir.

(4) Kurum, kurum açma izni ile iş yeri açma
ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra öğrenci kaydı yapabilir ve
faaliyetlerine başlayabilir.

(5) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun ortaokul,
imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti
veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma
yerleri açılamaz ve işletilemez. Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği her
ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin
faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde valilikçe brüt asgari
ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler 10/6/1949
tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe
kapatılır.

(6) Kurum bilgilerinde değişiklik olması
durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden
düzenlenir.

Ad verme

MADDE 7 – (1)
Kurumlara, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda
belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel
ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir
anlam taşıyan, Türkçe ad verilir. Kurumlara, ülkemizin milli ve manevi
değerlerini temsil eden adlar verilebilir ancak ülke, millet, kıta,
yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Türk Dil Kurumu kısaltmalar
dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere kurumların adlarını
varsa kısaltma ile birlikte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma
olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır.

(2) Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her
türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatında yer alan kurum adını ve/veya kısaltmasını kullanır.

(3) Kurumların ad ve unvanlarının başka
kurumlar tarafından kullanılmasında; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurum tabelaları

MADDE 8 – (1)
Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer aldığı tabelalarını
9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak
zorundadır.

Kurum kontenjanı

MADDE 9 – (1)
Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir:

a) Öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci.

b) Öğrenci pansiyonu için en az otuz
öğrenci.

(2) Kurum kontenjanlarının belirlenmesine
ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça belirlenir.

Kurum binaları

MADDE 10 – (1)
Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar,
elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki
satılan yerler ile ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim
kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve
pansiyonları arasında kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması
zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa
bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması
durumunda ise en yakını esas alınır. Öğrencilere barınma hizmeti veren
kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve
patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş
uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması zorunludur. Bu bentte belirtilen
mesafelerin ve işletmelerin tespitinde kurum açma izni verilmesi için
inceleme yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği
yapılır.

b) Kurum binaları ve bahçelerinde baz
istasyonları bulunamaz.

(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve
imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim
kurumları öğrencilerine öğrenci yurt veya pansiyonlarında verilir. Bu
kurumlar müstakil binalarda veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak
bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binada açılır.

(3) Zemin katı dışında kurum açılacak
binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma
ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Asansörün engelliler için
Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve
iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği
standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük
taşıma şartına uygun olması zorunludur. Ancak kuruma ait binanın zemin
katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli
erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli
erişilebilirlik şartı aranmaz.

(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya
ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda
yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci barınacak şekilde
düzenlenir.

(5) Kurum binaları, her yıl öğretim yılı
başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma
sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye,
üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili
kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri
yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum
tarafından bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne
gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere
kurumda muhafaza edilir. İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce eksiklik
tespit edilmesi durumunda 41 inci maddenin dördüncü fıkrası
doğrultusunda işlem yapılır.

(6) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının
kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları
dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla
otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.

(7) Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla
duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler ve alarm
sistemi bulunması, kontenjanı iki yüzden fazla olan kurumun bir veya
birden fazla binada faaliyet göstermesi durumunda ise kontenjanı iki
yüzden fazla olan her bina için otomatik söndürme sisteminin bulunması
zorunludur.

(8) Kurum binalarının yangından korunmasına
ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen şartların dışında 27/11/2007 tarihli
ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda gerekli tedbirler alınır. Kurum binalarının iç ve dış
duvarları ile tavan döşemelerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri dikkate
alınarak ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış
giydirmeler kullanılmaz.

(9) Kurum binaları, kurum yönetimi
tarafından özel barınma hizmetleri modülünde bulunan güvenlik kontrol
listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.

Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

MADDE 11 – (1)
Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel
kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte
kaymakamlık veya valiliğe müracaat edilir.

(2) Kurumun devir işlemleri, birinci
fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde inceleme raporu
düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren
makamın izni ile on beş iş günü içinde yapılır.

(3) Kurumun müracaat tarihinden önce
yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun
kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının
ödenmesinden sonra; kurumu devralacak gerçek kişi, kurucu tüzel kişilik
ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin 5237 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası
ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı
Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında
bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda
devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar,
soruşturmaya ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.

(4) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün
değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanması halinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte
valiliğe müracaat eder. Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşmesi,
bölünmesi veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmez. Ancak
birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi
ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat
edilir.

(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından
sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.

(6) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda
kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu temsilcisi değişikliğine ait
genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve kurucu temsilcisine ait
Bakanlıkça belirlenen belgeler ile birlikte il veya ilçe milli eğitim
müdürlüğüne müracaat edilir.

(7) Kurucu temsilcisi değişikliği, kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından on
beş iş günü içinde yapılır.

(8) Kurucu temsilcisi değişikliği
işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren
makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği
tamamlanmış sayılmaz.

(9) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar,
yetkili kurullarının kararı uyarınca kurucu temsilcisi tarafından
devredilir.

Kurum tür ve seviye değişikliği

MADDE 12 – (1)
Kurucu, kurumun Ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu
açacaklar için başvuru formunda belirtilen tür veya seviyesini
değiştirmek istemesi halinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine
getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat eder.

(2) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek
amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan
inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında
idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden
sonra; kurucu ve kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri
ile kurucu temsilcisinin, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile
Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı
suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen
suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı
kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür veya seviye değişikliği talebi
değerlendirmeye alınır.

Kurum nakli

MADDE 13 – (1)
Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça belirlenen
belgeler ve kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçleri tamamlayacağını
bildiren yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6
ncı maddeye göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenecek raporla nakil
yapılacak bina ile araç ve gereçlerin ilgili şartlara uygun olduğunun
tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatını veren makam tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin
işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda barınma hizmeti verilemez.

(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm,
sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı
ani olarak terk etmek zorunda kalan kurumlar, faaliyetlerine devam etmek
istedikleri müstakil binanın, sağlam ve dayanıklı olduğuna ve yangına
karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor hariç diğer nakil
şartları aranmaksızın öğrenci sayısına uygun başka bir binada valiliğin
izniyle geçici olarak en fazla bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir
yıl sonunda şartları uygun bir binaya nakli için izin almayan
kurumların, çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin
sağlanması ve mazeretlerinin valilikçe uygun görülmesi halinde
faaliyetlerine devam etmelerine geçici olarak bir yıl daha izin
verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri özel
barınma hizmetleri modülüne işlenir. Verilen süre sonunda şartlara uygun
bina bularak nakil için izin almayan kurumların, kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(3) İller arasında kurumların nakli
yapılmaz.

Yerleşim planı ve kontenjan değişikliği

MADDE 14 – (1)
Kurucu veya kurucu temsilcisi; kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak
suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için
Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe
başvurur. 6 ncı maddeye göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak
düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın şartlara uygun
olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlenir.

(2) Binada değişiklik yapılmadan kontenjana
etki eden yerleşim planı değişikliklerine, sadece değişen bölümler ile
kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen inceleme raporuna göre
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam
tarafından izin verilir.

Kuruculuk ve kurucu temsilciliği
hakkının kaybedilmesi

MADDE 15 – (1)
Gerçek kişi olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda sona
erer:

a) Kurucunun ölümü halinde mirasçılık
belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi aralarından birini üç ay
içinde kurucu olarak belirler. Ancak her halde kanuni mirasçıların
kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde
tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir
başka kurucuya devretmeleri gerekir. Altı ay içinde tüzel kişiliğin
oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması halinde bu teklif
yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma
hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen
kurumun, altı ay içinde tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum
devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı iptal edilir.

b) Kurucunun kurumunu devretmesi halinde
devralan kurucunun 11 inci madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen
belgelerle birlikte bir ay içinde devir müracaatını yapmaması veya 5
inci maddedeki şartları taşımaması nedeniyle üç ay içinde kurum açma
izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına
düzenlenememesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.

(2) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda;
kurucu temsilcisinin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin tespit
edilmesi veya ölümü halinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç
ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde
şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme yükümlülüğünü yerine
getirmeyen kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.

(3) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden
fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması halinde birinci ve
ikinci fıkra hükümleri diğer kurumları hakkında da uygulanır.

(4) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumların
kurucuları ile kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti
halinde kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz,
devralamaz, ortak veya kurucu temsilcisi olamaz.

Kurum binalarının kullanılması

MADDE 16 – (1)
Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri
dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kurumların sosyal ve
kültürel faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma
hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kar amaçlı olmayan sosyal ve kültürel
faaliyetlerde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün izni ile yaz
aylarında kullanılabilir.

Kurucunun kurumu kapatması ve
faaliyetine ara vermesi

MADDE 17 – (1)
Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, kurucusu tarafından kurumun
belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya
kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber
verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir öğretim yılından fazla
olamaz. Ancak bir yılın sonunda valilikçe mazeretleri uygun görülenlere
bir yıl daha faaliyete ara verme izni verilebilir. Faaliyete ara
verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı
içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması halinde,
kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içinde de yapılabilir.
Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin
barınması konusundaki tedbirler, kurucu ile birlikte valilikçe alınır.

(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı
kalma süresi bir yılı geçerse valilikçe kurum geçici olarak faaliyete
ara vermiş kabul edilir.

Usulsüz kapatma

MADDE 18 – (1)
17 nci maddede belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş
yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma
ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci veya velilerinin kurucular
aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla
ilgili öğretim yılında öğrencilerden alınan ücretler, 21 inci madde
hükümlerine göre iade edilir.

Evrak teslimi

MADDE 19 – (1)
Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle ilgili
bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde
il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne usulüne göre teslim etmek
zorundadır. Teslimden kaçınan kurucuya valilikçe Kanunda belirtilen
miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası; gerçek
kişi ise kurucuya, tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir,
takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili
birimine bildirilir.

(2) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar
üzerine verilen belgeler ve yapılan işlemlerle ilgili her türlü tedbir
valiliklerce alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve
Personele İlişkin Hükümler

Kurumların yönetimi

MADDE 20 – (1)
Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin
barındığı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilir.

(2) Kurum; mevzuat bilgisi, kurum yönetimi,
işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi,
iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim
sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip
veya bir yıl içinde bu belgeyi alacağını taahhüt eden lisans mezunu
müdür tarafından yönetilir.

(3) Kurumda yüz elli kayıtlı öğrenciye
kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Yüz elli ila iki yüz
elli kayıtlı öğrenciye kadar en az bir, beş yüz kayıtlı öğrenciye kadar
en az iki, bin kayıtlı öğrenciye kadar en az üç sonraki her bin kayıtlı
öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir. Müdür
yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur.

(4) Aynı kurucunun birden fazla kurumu
bulunması halinde bu kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla
en az lisans mezunu olup, kamu sektöründe veya özel sektörde iki yıldan
az olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan genel müdür ve genel
müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Kamu tüzel kişileri tarafından
açılan ve işletilen kurumlar hariç olmak üzere, kurumların genel müdür
ve genel müdür yardımcıları koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan
birinin personeli olarak görevlendirilir.

Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler

MADDE 21 – (1)
Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar
tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs
ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini
belirleyerek ilan ederler. Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak
kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder. Barınma
hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi halinde bir önceki yılın
ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet
sunum taahhütnamesini il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,
özel barınma hizmetleri modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa
internet sitesinde ilan etmek zorundadır. Kurumların hazırlayacakları
hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar
Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti
yıllık, öğrenci pansiyonlarının ücreti ise en az bir aylık olarak
belirlenir.

(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim
yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin
velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar
ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak
ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad
altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez.

(3) Kurumlarda bir önceki yıl barınma
hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir
önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma
hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki yılın ortalama
(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en
fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak
belirlenir.

(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15
Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum
taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15
Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve
içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma
hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin
ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup
edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum
taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum
taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet
sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

(5) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir
aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin
yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini
ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti
depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık
barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.

(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini
sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde
yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan
öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda
barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay
içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

(7) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve
ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumların
ücretleri, yemek ücreti de dahil edilerek belirlenir. Yemek hizmeti için
ayrıca ücret talep edilmez.

Defter ve kayıtlar

MADDE 22 – (1)
Kurumlarda özel barınma hizmetleri modülünde kayıtlı bilgilerin dışında
aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların
tutulması zorunludur:

a) Öğrenci yoklama defteri.

b) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.

c) Gelen ve giden evrak ve zimmet
defterleri.

ç) Revir defteri.

d) Kurum personeli dosyaları ve
sözleşmeleri.

e) Yazışma dosyaları.

f) Aylık yemek listesi.

g) Nöbet defteri.

ğ) Ziyaretçi defteri.

h) Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum
arasında yapılan taahhütname dosyası.

ı) Denetim defteri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen defterler
sayfa numaraları verilerek il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince
onaylanır.

(3) Kurumlarda kayıt, ücret takibi, yoklama
ve benzeri işlemler ayrıca özel barınma hizmetleri modülüne işlenir.

(4) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümleri ile diğer mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır.

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 23 – (1)
Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde
aşağıdaki belgeler istenir:

a) Müracaat dilekçesi.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için
kimlik kartı fotokopisi.

c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini
gösteren belge.

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına
elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık
raporu.

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle
birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına
konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi
öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim
izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte
birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.

(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve
ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda
kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kurum kontenjanının %40’ını
geçemez.

Kurumlarda geçici barınma

MADDE 24 – (1)
Öğrenciler, kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olmak üzere,
kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını
belgelendirmek kaydıyla aşağıdaki durumlarda öğrenci yurtlarında veya
pansiyonlarında geçici barındırılabilir:

a) Ortaöğretim kurumlarının giriş
sınavlarına veya ortaöğretime devam ederken yükseköğretim kurumlarının
giriş sınavlarına katılacak öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına
kayıtlarını yaptıracak öğrenciler.

b) Açık öğretim imam hatip lisesi veya
mesleki açık öğretim lisesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere
katılmak için kurumda barınma ihtiyacı duyan öğrenciler.

c) Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen
ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara veya etkinliklere devam
edenler.

(2) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı
faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, kurum
yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını
belgelendirmek kaydıyla, öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında en fazla
bir ay süreyle barındırılabilir.

(3) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu
öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda sadece ortaokul ve
imam-hatip ortaokulu öğrencileri için geçici barınma hizmeti
verilebilir.

(4) Kurum personeli sınav, hizmet içi
eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler amacıyla aynı kurucuya ait
farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici barındırılabilir.

(5) Geçici barınanların okul, kurum veya
kurs bilgileri ile kimlik bilgileri kurum müdürlüğünce en geç beş iş
günü içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir, geçici
barınmaya başladıkları günden itibaren özel barınma hizmetleri modülüne
gerekli bilgiler kaydedilir.

(6) Geçici barınanlar dahil kurumda
barınanların sayısı kurum kontenjanından fazla olamaz.

Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi

MADDE 25 – (1)
Kurumlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik durumlarının devam edip
etmediği hakkında kurum müdürlüğünce her öğretim yılı başında ve lüzum
görülen diğer hallerde öğrenim gördükleri öğretim kurumlarından bilgi
alınır.

(2) Öğrencilik durumları sona eren
öğrencilerin kurum ile ilişikleri kesilir. Durum kendilerine ve velisine
bildirilir.

(3) 24 üncü maddede belirtilen şartların
ortadan kalkması halinde geçici barınma derhal sonlandırılır.

Kurumlarda barınma süresi ve yaş
gruplarına göre düzenleme

MADDE 26 – (1)
Öğrenciler, öğrencilik durumları devam ettiği sürece kurumda
barınabilirler.

(2) Kurumlar, sadece kız veya sadece erkek
öğrenciler için açılır ve işletilir.

(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve
ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren
kurumlardaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak
düzenlenir.

(4) Kurumlardan;

a) Öğrenci yurdu; ortaokul, imam-hatip
ortaokulu, ortaöğretim kurumu öğrencileri,

b) Öğrenci pansiyonu; ortaöğretim kurumu
öğrencileri,

için açılır.

Kurumlara giriş ve çıkış ile evci izni

MADDE 27 – (1)
Kurumlar, en az ders yılı süresince barınma hizmetlerini eksiksiz devam
ettirir. Ders yılı dışında da hizmet verilip verilmeyeceği hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtilir. Öğrencilerin kuruma son giriş saatleri,
bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate
alınarak öğretim yılı başında kurum yönetimince tespit edilir,
öğrencilere duyurulur ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne
bildirilir.

(2) Öğrenciler, adresleri velisi tarafından
kurum yönetimine yazılı olarak bildirilmek ve müdürden izin belgesi
almak şartıyla evci çıkabilirler.

(3) Kurumlar, kurum dışında yapacakları
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için 8/6/2017 tarihli ve 30090
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli
izinleri alırlar.

Nöbet hizmetleri

MADDE 28 – (1)
Kurumlarda günün her saatinde müdür, müdür yardımcısı veya yönetim
memurundan birinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi
hazırlanarak kurum ilan panosuna asılır ve kurumda muhafaza edilir.

Personel

MADDE 29 – (1)
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine
yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dahil) öğrenciye kadar bir,
yüz (yüz dahil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç
belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarını
taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından
görevlendirilir. Belletici olma şartlarını haiz olan müdür yardımcıları
ve yönetim memurları da istemeleri halinde belletici olarak
görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu
öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim
kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı
olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilir. Rehber
öğretmen/psikolojik danışman olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen
şartlar aranır.

(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim
kurumlarından mezun olma şartı aranır.

(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın
fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre
yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.

(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin
kurumda yapılması halinde aşçılık belgesi olan aşçı ile katı, sıvı ve
gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan
personel görevlendirilir. Ayrıca ihtiyaca göre aşçı yardımcısı
görevlendirilebilir.

(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği
ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın
alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, kurum
yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet
satın alınarak kurumlarda görevlendirilen personelin bilgileri il veya
ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel en az üç ay süre
ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede
belirlenir.

(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya
teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför
görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan
kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni
veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.

(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde
görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık olarak yapılır.

(8) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik
Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası
esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri
tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görevlendirilen personel, tabi
olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(9) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve
belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın,
erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek olması şarttır.
Temizlik hizmeti veren görevliler, erkek öğrencilere barınma hizmeti
veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin kız
öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın olması şarttır.

(10) Kurumlarda görevlendirilecek
personelde, bu maddede yer alan şartların dışında aranacak diğer şartlar
Bakanlık tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 30 – (1)
Personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda izin kullanır.

(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve
müdürün izinleri bağlı oldukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce;
diğer personelin izinleri ise müdür tarafından verilir.

Ödül

MADDE 31 – (1)
Görevinde başarılı personele Bakanlık, mülki amir veya il milli eğitim
müdürü tarafından teşekkür veya takdir belgesi verilebilir.

(2) Kurucu tarafından, birinci fıkra
uyarınca teşekkür veya takdir belgesi verilen personele brüt aylık
ücretinin yarısından az olmamak üzere ödül verilebilir.

(3) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan
ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu personeli hakkında tabi olduğu
mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 32 – (1)
Personelin çalışma izin teklifleri aşağıdaki yöneticiler tarafından
valiliklere yapılır:

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı,
müdür ve müdür yardımcıları için kurucu gerçek kişi veya kurucu
temsilcisi.

b) Diğer personel için müdür.

(2) Nitelik ve şartları uygun bulunanların
çalışma izni valilikçe düzenlenir. Çalışma izni alınmadan personel işe
başlatılamaz. Valilik çalışma izni düzenleme yetkisini devredebilir.

(3) Kamu personeli, kamu tüzel kişileri
tarafından açılan ve işletilen kurumlarda bu Yönetmelikte belirtilen
şartları haiz olanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca
görevlendirilir. Görevlendirme işlemi, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe
milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Görevlendirme işleminin bu
Yönetmeliğe uygun olması halinde bu işlem, milli eğitim müdürlüğünce
valinin onayına sunulur; uygun olmaması halinde ise yeniden
değerlendirilmek üzere durum kamu tüzel kişisine bildirilir.

Genel müdür ve yöneticiler

MADDE 33 – (1)
Genel müdür, kurumlar arası koordinasyonu sağlar, kurumun hizmet ve
fiziki standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(2) Genel müdür yardımcısı, genel müdür
tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hallerde genel müdüre
vekalet eder.

(3) Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak
yönetmekle görevli ve sorumludur.

(4) Müdür yardımcısı, müdür tarafından
verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hallerde müdüre vekalet eder.

(5) Yöneticiler ile yönetim memuru,
belletici, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve diğer personelin görev
ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Disiplin İşleri

Disiplin

MADDE 34 – (1)
Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan,
kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve
davranışlarda bulunan ortaöğretim kurumu öğrencileri hakkında aşağıdaki
disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Kurumdan çıkarma.

Uyarma

MADDE 35 – (1)
Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak
bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren
fiiller şunlardır:

a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde
gürültü yapmak.

b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli
düzensiz olmak.

c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma
odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip
çıkmada zaman çizelgesine uymamak.

ç) Kurum çalışma talimatında öngörülen
hususlara uymamak.

d) Kurum personeline kötü davranmak.

e) Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar
vermek.

f) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz
kullanmak.

g) Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama

MADDE 36 – (1)
Kınama, öğrenciye kusurlu davranışta bulunduğunun ve tekrarından
kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren
fiiller şunlardır:

a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline
getirmek.

b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı
davranışları alışkanlık haline getirmek.

c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya
kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek.

ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.

d) Kurumda sigara içmek.

e) Kurum personeline hakaret etmek.

f) Kurum yönetiminin astığı ilanları
koparmak, yırtmak veya değiştirmek.

g) Kurum personelinin ve arkadaşlarının
eşyalarına zarar vermek.

ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin
çalışmalarını engellemek.

h) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı
veya tören düzenlemek.

ı) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden
dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Kurumdan çıkarma

MADDE 37 – (1)
Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci,
bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde
kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren
fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal
güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre
beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmi dört
saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, on
sekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; on sekiz yaş ve üstü
öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan on
sekiz yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde kayıtlı
bulunduğu okula, on sekiz yaş ve üstü öğrencinin durumu ise velisine
yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren
fiiller şunlardır:

a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk
Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada
ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş,
boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini
kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya
zorlamak.

c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı
suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.

ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu
kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını
yapmak.

d) Hırsızlık yapmak.

e) Kurum yönetimi ve personeli ile
arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.

f) Kurum içinde kesici, delici veya
patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak
suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.

g) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve
keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık haline
getirmek.

ğ) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama
cezası almak.

Ceza verme yetkisi

MADDE 38 – (1)
Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin
kurulu tarafından verilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrencinin
işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan
öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin
kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il
milli eğitim müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü
içinde itirazda bulunabilir.

(3) Disiplin kurulu, itirazları yedi iş
günü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz konusu cezayı
kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

(4) İl milli eğitim müdürlüğü kurumdan
çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını on beş iş günü
içinde verir. İl milli eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı
kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

Disiplin kurulu

MADDE 39 – (1)
Ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda
disiplin kurulu; müdürün başkanlığında, belleticiler arasından müdür
tarafından seçilecek asıl ve yedek bir üye ile kurumda görevli olması
halinde rehber öğretmen/psikolojik danışman ve öğrenci temsilcisinden
oluşur.

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması
durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.

(3) Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı
başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla öğrenciler
tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.

(4) Disiplin kurulu, kendisine görev olarak
verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve en çok yedi iş günü içinde
sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin
can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde
kurumdan çıkarma işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır.

Disipline ilişkin işlemler

MADDE 40 – (1)
Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve disiplini
ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır.

(2) Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden
önce gerekli incelemeler kurum yönetimince yapılır.

(3) Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk
edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak veya tutanağa bağlanmak
kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade
vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise
durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin
gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin
gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı
değerlendirilir.

(4) Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye
cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum
içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında
işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna,
oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

(5) Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu
olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

(6) Disiplin kurulu kararları, disiplin
kurulu karar defterine yazılır.

(7) Kurumlarda meydana gelen ve adli
soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum yönetimince en kısa sürede
ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi
birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna
göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme ve Personel Disiplin İşleri

Denetleme esasları

MADDE 41 – (1)
Kurumların denetimleri ders yılı içinde en az iki kez olmak üzere
öğrencilerin kurumda bulunduğu günlerde ve saatlerde yapılır.

(2) Kurumların denetimi, mülki idare
amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır.
Bu ekipler; il/ilçe milli eğitim şube müdürünün başkanlığında şube
müdürü, eğitim uzmanı, araştırmacı veya resmi bir ortaöğretim kurumu
müdüründen oluşur.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü, il veya ilçe milli eğitim müdürleri ile mülki
idare amirlerinin kurumları denetim yetkileri ile kamu tüzel kişilerinin
ilgili mevzuatında yer alan denetim yetkileri saklıdır.

(4) Kurum binalarında ilgili kurum ve
kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının
kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi için valilikçe kuruma gerekli ikaz yapılarak süre verilir.
Eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler alınarak
eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici
olarak durdurulur. Üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde 46
ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Denetimler sonucunda barınma hizmeti
faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve başarısı tespit edilen
kuruma Bakanlık veya vali tarafından takdir belgesi verilebilir. Takdir
belgesi, kuruma aynı makam tarafından bir öğretim yılı içinde bir kez
verilir.

(6) Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.

Denetim sorumluluğu

MADDE 42 – (1)
Denetleme sırasında kurum yönetimi kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi
göstermek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun kasa
ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakın kontrolüne müsaade
etmek zorundadır.

Denetleme sonuçlarının kuruma
bildirilmesi

MADDE 43 – (1)
Denetlemeler sonucunda alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken
işler ve bunların süresi kurum yönetimine bildirilir.

(2) Kurum yönetimi, belirtilen süre içinde
gerekli tedbirleri alır, yapılması gereken işleri yerine getirir ve bu
hususu bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir.

(3) Denetleme raporları il veya ilçe milli
eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne yüklenir.

Personel disiplin işleri

MADDE 44 – (1)
Personele, işlediği fiil ve haller doğrultusunda aşağıda belirtilen
disiplin cezaları verilir:

a) Uyarma: Personele, görevinde ve
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve
zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve
esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek
veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç
gelmek, görevden erken ayrılmak veya görev mahallini terk etmek.

3) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek
veya ilgisiz kalmak.

4) Görevin işbirliği içinde yapılması
ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Kınama: Personele, görevinde ve
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve
zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve
esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

2) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
gelmemek.

3) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlı
olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen
sürede kurumuna bildirmemek.

4) Görev sırasında amirlerine hal ve
hareketi ile saygısız davranmak.

5) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı
izinsiz olarak özel işlerinde kullanmak.

6) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı kaybetmek.

7) Velilere, iş arkadaşlarına veya
maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak.

8) Velilere ve iş arkadaşlarına söz veya
hareketle sataşmak.

9) Görev mahallinde genel ahlak ve edep
dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar yazmak, işaret, resim ve
benzeri şekiller çizmek veya yapmak.

10) Verilen emirlere itiraz etmek.

11) Kurumun huzur, sükün ve çalışma
düzenini bozmak.

c) Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık
ücretinden 1/30 ila 1/10 arasında kesinti yapılmasıdır. Aşağıdaki fiil
ve hallerden (1) ila (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar için 1/30
ila 1/20; diğer alt bentlerde yer alanlar için 1/19 ila 1/10 oranlarında
aylıktan kesme cezası uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın
personele tebliğ edildiği ayı takip eden ayın ücretinden kesinti
yapılmak suretiyle uygulanır. Kesinti yapılan bu tutar, kurumun
bulunduğu il veya ilçedeki Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimine
on iş günü içinde kurum tarafından yatırılır ve buna ilişkin belgenin
bir örneği il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne on iş günü içinde
teslim edilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:

1) Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri
tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve
esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.

2) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç ila
dokuz gün göreve gelmemek.

3) Kuruma ait belge, araç, gereç ve
benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu
kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak veya bilgi vermek.

5) Görev sırasında amirlerine sözle
saygısızlık etmek.

6) Öğrencilere söz veya hareketle sataşmak.

7) Göreve sarhoş gelmek.

8) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde
olursa olsun çıkar sağlamak.

9) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir
yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya
kullandırmak.

10) Yetkili olmadığı halde basına, haber
ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç
vermek.

ç) Görevine son verme: Personelin kurumdaki
çalışma izninin iptal edilmesidir. Görevine son verme cezasını
gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Görev yerinde alkollü içki içmek.

2) Bir yılda özürsüz ve kesintisiz olarak
on gün veya toplamda yirmi gün göreve gelmemek.

3) Amirlerine, maiyetindekilere,
çalışanlara veya öğrencilere karşı küçük düşürücü ya da aşağılayıcı fiil
ve hareketler yapmak, tacizde veya hakarette bulunmak ya da bunları
tehdit etmek.

4) Gerçeğe aykırı belge düzenlemek.

5) Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi
veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini
basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek.

6) Verilen görev ve emirleri kasten
yapmamak.

7) Öğrencilerin özel hallerini veya görev
ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini kayıt altına almak.

8) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen suçlardan hakkında kovuşturması bulunmak.

d) Görevine son verilerek başka kurumda
çalıştırmama: Personelin cezanın verildiği tarihten itibaren beş yıl
süreyle kurumlarda çalışamamasıdır. Görevine son verilerek başka kurumda
çalıştırmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla
kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot ve işgal gibi
eylemlere katılmak, barınma hizmetlerinin yürütülmesini engellemek veya
bunları tahrik ya da teşvik etmek.

2) Savaş, olağanüstü hal veya genel
afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri
yapmamak.

3) Amirlerine, maiyetindekilere,
çalışanlara veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

4) Siyasi ve ideolojik eylemlerden
arananları görev mahallinde gizlemek.

5) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almak.

6) Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olmak.

7) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak,
kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

8) Öğrencilerin özel hallerini veya görev
ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini ifşa etmek.

(2) Disiplin cezasının verildiği tarihten
itibaren iki yıl içinde aynı fiil veya halin tekerrüründe bir derece
ağır ceza verilir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya
haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir
derece ağır ceza verilir. Bu Yönetmelik uyarınca ödüllendirilen personel
için bir alt ceza uygulanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ve disiplin
cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin
cezaları verilir.

(4) Disiplin cezaları sıralı disiplin amiri
olan müdür, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürü ile
kurumun bulunduğu mahallin mülki amiri ve vali tarafından aşağıda
belirtildiği şekilde verilir:

a) Uyarma ve kınama cezaları; genel müdür,
genel müdür yardımcısı ve müdüre kurumun bağlı olduğu il veya ilçe milli
eğitim müdürünce, diğer personele müdür tarafından verilir.

b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı
olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürünce; görevine son verme cezası,
kurumun bulunduğu mahallin mülki amirince; görevine son verilerek başka
kurumda çalıştırmama cezası ise vali tarafından verilir. Sıralı disiplin
amirleri alt cezaları da vermeye yetkilidir. Uyarma ve kınama cezaları,
vermeye yetkili makam tarafından ilgilinin savunması alındıktan sonra
resen, diğer cezalar ise disiplin soruşturması sonucunda getirilen
teklife göre disiplin amirinin takdiri doğrultusunda verilir. İşlenen
fiilin gerektirdiği disiplin cezasını vermeye Bakanlık da yetkilidir.

(5) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan
ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu personelinin disipline ilişkin
iş ve işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Personelin
tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

(6) Disiplin cezalarına karşı itiraz,
tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde cezayı veren disiplin
amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine, vali tarafından verilen
cezalara karşı Bakanlığa yapılır. İtirazda bulunulan disiplin amiri veya
Bakanlık, on beş iş günü içinde bir alt cezayı verebilir veya cezayı
kaldırabilir. İtirazda bulunulan disiplin amirince veya Bakanlıkça on
beş iş günü içinde herhangi bir karar verilmemesi halinde itiraz
reddedilmiş sayılır.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 45 – (1)
Denetleme, inceleme veya soruşturma sırasında;

a) Kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi
göstermekten, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamaktan, kurumun
kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakları ile diğer
kayıt, defter, bilgi ve belgelerini incelettirmekten, sorulan sorulara
cevap vermekten kaçınan,

b) Kurum ve eklentilerine girmeyi
engelleyen,

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen durumları olduğu tespit edilen,

ç) Bir yıldan fazla süreyle hapis cezası
verilmesini gerektiren suç işleyen,

d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri
süresi içinde yerine getirmemekte ısrarcı olan,

e) Sözleşmelerde, taahhütnamelerde veya
diğer evrakta usulsüzlük yapan,

kurum personeli geçici olarak görevden
uzaklaştırılabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma; denetleme
yetkisi bulunanların teklifi, il milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü
ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı veya doğrudan il milli eğitim
müdürlüğünün teklifi ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı ile
gerçekleşir. Müdürün görevden uzaklaştırılması halinde yerine vekalet
edecek personel belirlenir. Vekalet görevi verilecek personel
bulunmaması halinde kurucu veya kurucu temsilcisinin ivedilikle
müdürlüğe vekalet edecek kişiyi bildirmesi istenir. Kurucu veya kurucu
temsilcisinin beş iş günü içinde bildirimde bulunmaması halinde
denetleme, inceleme ya da soruşturma sonuçlanıncaya kadar valilikçe
gerekli tedbirler alınır.

(3) Görevden uzaklaştırmayı gerektiren
fiilin suç teşkil etmesi halinde mülki idare amirliğince Cumhuriyet
başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirimde bulunulur.

(4) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına
karar verilen veya beraat edenler ile görevden uzaklaştırma tedbirinin
devamına gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade edilir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatının iptali ve idari para cezaları

MADDE 46 – (1)
Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya
terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı
olması halinde kurumun kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı iptal edilir.

(2) Kurumların kurucu ve kurucu
temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması halinde kovuşturma
sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla
belirlenen tarihten itibaren geçici olarak durdurulur. Kovuşturma
sonucunda bu kişilerin ceza almaması halinde geçici durdurma işlemi
kaldırılır.

(3) İnceleme, soruşturma veya denetimlerde
Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerin tespiti
halinde belirlenen idari para cezaları verilir veya tespit edilen halin
tekrarı durumuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı iptal edilir.

(4) Her ne ad altında olursa olsun öğrenci
barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Kanunun 1 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat alınmadan yürütülmesi halinde aynı
fıkrada belirtilen idari para cezası verilir ve bu yerler valilikçe
kapatılır.

(5) Kurum açma izni verilen kurumlardan,
altı ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan
sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatları, bunları vermeye yetkili makam
tarafından iptal edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.

(6) 19 uncu maddenin birinci fıkrasına
aykırı davranan kurucular hakkında brüt asgari ücretin beş katı idari
para cezası uygulanır.

(7) İdari para cezaları, kurum açma iznini
vermeye yetkili makam tarafından uygun görülmesi halinde verilir.
Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise
kurucu temsilcisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre valilikçe tebliğ
edilir. Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından
fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden
belirlenir. Verilen idari para cezaları özel barınma hizmetleri modülüne
işlenir ve aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu modül üzerinden
kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yemek hizmeti

MADDE 47 – (1)
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine
barınma hizmeti veren kurumlarda yemek hizmeti verilmesi zorunludur.

(2) Kurumlar, 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair
Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereği yemek partisinin
her çeşidinden alınan bir örneğin yetmiş iki saat uygun koşullarda
saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı
veya yönetim memurunun başkanlığında, öğrenci temsilcisi ile aşçıdan
oluşan komisyon tarafından aylık olarak düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Yemekler ve miktarları bir öğrenciye
gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak
nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve
öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.

(5) Aynı gerçek veya tüzel kişiye ait
birden fazla kurum olması halinde, yemek hazırlanan kurum veya yemek
hizmeti satın alınan kuruluş, yemek hizmeti alan kurum yönetimine karşı
sorumlu olmak üzere, kurucuya ait diğer kurumlara da yemek hizmeti
verebilir.

(6) Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurum çalışma esasları ve iş takvimi

MADDE 48 – (1)
Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul ve
esaslar uyarınca kurum çalışma esasları ile sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlerini yıllık iş takvimiyle belirleyerek bir örneğini il veya
ilçe milli eğitim müdürlüğüne verir.

İlan ve reklam

MADDE 49 – (1)
Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan
verebilir ancak reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda
bulunamaz, kişi resimleri ve isimleri kullanamaz, televizyonda reklam ve
ilan yapamaz. Kurumlar; reklam ve ilanların birer örneğini yayımından
önce bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne vermek
zorundadır.

(2) Kurumların reklam ve ilanlarında
7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümlerine aykırı durumların bulunması halinde bu durum Reklam Kuruluna
da bildirilir.

Ortak hükümler

MADDE 50 – (1)
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerinin
fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla sportif,
kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta
öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla işbirliği yapılabilir.
Yürütülen bu faaliyetlerle ilgili olarak rehber öğretmen/psikolojik
danışman tarafından veya bulunmaması halinde yönetim memuru ya da
belleticiler tarafından etkinlik ve gelişim dosyaları oluşturulur.

(2) Öğrenci barınma hizmeti faaliyetleri
başka adlarla açılan yerlerde verilemez.

(3) Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum
yönetimi veya belletici tarafından kurum binası tanıtılır, acil durumlar
için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilir. Kurumun
tanıtıldığına dair belge, kurum yönetimi ile öğrenci tarafından
imzalanarak kurumda dosyalanır, bir nüshası öğrenciye verilir.

(4) Kurumlarda, kurum personelinin ve
öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye uygulaması her yıl öğretim
yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde
olmak üzere yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.

(5) Kurumlarca, 20/6/2012 tarihli ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun tedbirler
alınır.

(6) Kurumların ısınma sistemi kalorifer
veya iklimlendirme sistemi ile yapılır.

(7) Kurumlar; fiziki özellikleri ile
işletme ve hizmet kalitesine göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda sınıflandırılabilir.

Kuruculara ve personele ilişkin geçiş
hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel
öğrenci yurtları ve öğrenci pansiyonlarında görev yapmakta olan personel
ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikaya sahip
olmaları halinde müdürler aynı kurumda görev yapmaya devam edebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarının
kurucuları ve mevcut kurucu temsilcileri hakkında 5 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen lisans mezunu olma şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 51 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.