Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Şube müdürü, mühendislik bitirirse ek göstergesi ne olur? Sınavsız mühendisliğe atanır mı?

Şube müdürü, mühendislik bitirirse ek göstergesi ne olur? Sınavsız mühendisliğe atanır mı?

Soru: Şube Müdürü iken ziraat fakültesini bitiren kişinin ek göstergesi
ünvanı değişmeden 3600 olur mu? Unvan değişikliği sınavına girmeden mühendis
kadrosuna atanabilir mi?

Cevap: 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde Genel İdare
Hizmetleri sınıfındaki şube müdürleri için münhasıran bir ek gösterge rakamı
tespit edilmemiş olup, bu personel ekli I Sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı bölümünün (i) sırasındaki ek gösterge rakamlarından yararlanmaktadır.
Bu sınıftaki yükseköğrenim görmüş 1. dereceli bütün memurlar gibi şube müdürleri
de 2200 ek gösterge rakamından yararlanmaktadır.

3458 sayılı Kanuna göre mühendis unvanını kullanabilmek için mühendislik fakültesinden
mezun olma şartı bulunmakta olup, bu unvan öğrenim durumuyla ihraz edilen bir
unvandır. Mühendislik fakültesinden mezun olan herkes mühendis unvanına sahiptir.
Ancak kamu personel sistemimizde memurların mali ve sosyal hakları belirlenirken
kural olarak öğrenim durumuyla ihraz edilen unvan değil, memurun kadrosu esas
alınmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Danıştay
İçtihatları Birleştirme Kurulu E.2005/2, K.2007/1 sayılı Kararında
,
öğrenimle mühendis unvanını elde eden ancak kimyager kadrosunda görev yapan
memurun ek gösterge rakamının tespitinde tahsil durumunun değil, kadro unvanının
esas alınması gerektiğine karar vermiştir.

Diğer taraftan şube müdürünün mühendis kadrosuna atanması konusu 657 sayılı
Kanunun 71. maddesi kapsamında sınıf değişikliğine tabi bir atamadır. Madde
hükmüne göre, memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle
sınıf değiştirmeleri mümkün olup, kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili
sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından
meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış
hak aylık dereceleriyle atayabilmektedir. Ancak, bu atama şekline Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel
Yönetmelik ile sınırlama getirilmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin ek
3. maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere
atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak
unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
” hükmüne
yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca mühendis kadrosuna atanma unvan değişikliği
sınavına tabi olup, kurumsal yönetmeliklerdeki düzenlemeler de bu yöndedir.

Buraya kadar, şube müdürünün mühendislik fakültesi mezunu olması halinde mühendis
ek göstergesinden yararlanamayacağını ve unvan değişikliği sınavına girmeksizin
mühendis kadrosuna atanamayacağını açıkladık. Peki bu durumdaki şube
müdürüne mühendislik diploması nasıl bir fayda sağlayabilir? İlgili şube müdürü,
kurumda açılacak bir unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olması ve mühendis
kadrosuna atanması halinde bu kadroda belirli bir süre çalışma şartı aranmaksızın
görevde yükselme sınavına tabi olmadan yeniden şube müdürlüğüne atanabilecek,
657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca mühendis ek göstergesinden yararlanabilecek,
şube müdürlüğüne atama 69. madde kapsamında yapılırsa ayrıca görece daha yüksek
olan mühendis zam ve tazminatlarından yararlanabilecektir. Atamanın 69. madde
kapsamında yapılmaması halinde bile özel hizmet tazminatı oranı yüzde 135 yerine
yüzde 155 olarak uygulanacaktır.

Görüleceği üzere sadece mühendislik fakültesinden mezun olmanın şube müdürünün mali ve sosyal haklarına etkisi olmamakla birlikte, ilgilinin unvan değişikliği sınavı yoluyla mühendis kadrosuna atanması akabinde yeniden şube müdürü olması halinde ek gösterge ile zam ve tazminatlar bakımından önemli avantajlar sağlanması söz konusu olacaktır.

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net’e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.