Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan esnek çalışma genelgesi

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı genelge

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-31215275-903.05.03-2385728

Konu : COVID-19 Kapsamında Kamu

Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

Cumhurbaşkanlığımızın “COVID 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik
Tedbirler” konulu 2011/11 sayılı Genelgesi 26.08.2020 tarihli ve 31225
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2011/11 sayılı Genelgede “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en
aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına
yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara
uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum
ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu
kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş
ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için
ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için
üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari
izinli sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile
idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine
getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar
hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar
ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük
hakları saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında
görev mahallerinden ayrılmazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları
anda görevlerine dönmek zorundadır.” denilmektedir.

Bu itibarla Bağlı ve ilgili kuruluşlar ile merkez ve taşra teşkilatında görevli
olan yöneticiler hariç olmak üzere söz konusu genelge doğrultusunda, yürütülen
hizmetlerin aksamaması kaydıyla kamu çalışanlarımız hakkında gerekli tedbirlerin
Birimleriniz tarafından alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Bakan

Dağıtım:

Hizmet Birimlerine

81 İl Müdürlüğüne

156 Merkeze Doğrudan Bağlı Kuruluş Müdürlüğüne

15 Bölge, 5 Bağlı ve 5 İlgili Kuruluş Müdürlüğüne

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.