Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALTIN
ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM,

ARAŞTIRMA/MAKALE VE HİZMET ÖDÜLLERİ
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, özgün bilimsel çalışma ve
araştırmalarıyla jeoloji bilimi ve mühendisliğinin gelişmesine ulusal ve
uluslararası düzeyde önemli katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı
ve araştırmacı meslektaşların çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek,
Odanın bilimsel ve örgütsel çalışmaları ile toplumsal alana ilişkin
önemli hizmet ve katkılarda bulunmuş kişilerin belirlenmesi ve
ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)
Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1)
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma/Makale Ödülü: Altın Çekiç
Jeoloji Araştırma/Makale Ödülünü,

b) Bilim Ödülü: Altın Çekiç Jeoloji Bilim
Ödülünü,

c) BTK: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Bilimsel ve Teknik Kurulunu,

ç) Hizmet Ödülü: TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası Hizmet Ödülünü,

d) Oda/JMO: TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odasını,

e) Oda Yayını: TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odasının süreli yayınlarından “Türkiye Jeoloji Bülteni” ile “Jeoloji
Mühendisliği Dergisi”ni,

f) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüller, Uygulama İlke ve Koşulları

Ödüller

MADDE 4 – (1)
Oda, bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamına uygun olarak aşağıda tanımlanan
ödülleri verir:

a) Bilim ödülü: Ana bilim dalı
gözetmeksizin jeoloji mühendisliğinin herhangi bir çalışma alanında
özgün çalışmaları olan, bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji
bilimine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş Oda üyesi bilim
insanlarına verilen ödüldür.

b) Araştırma/Makale ödülü: Jeoloji bilimi
ve mühendisliğine önemli katkılar sağlayan ulusal ve uluslararası
hakemli dergilerde son iki yıl içinde yayımlanmış, konusunda en başarılı
olarak değerlendirilen makalelerin yazarına veya çoklu yazarlarda bütün
yazarlar adına başyazarına verilen ödüldür. Başyazarın, makalenin
yayımlandığı yılda 40 yaşını doldurmamış ve oda üyesi olması koşulu
aranır.

c) Hizmet ödülü: Hizmet ödülü aşağıda
belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen
ödüldür:

1) Ana bilim dallarının herhangi birinde
jeoloji mühendisliğinin gelişmesine önemli katkı(lar)da bulunmuş olmak.

2) Uygulama projelerini yürütme ve
sonuçlandırma, planlama, araştırma, inceleme veya diğer çalışmaları ile
araştırıcı ve/veya uygulamacı bir gençliğin yetiştirilmesine önemli
katkılarda bulunmuş olmak.

3) Araştırma sonuçlarının endüstriye
aktarılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak.

4) Jeoloji mühendisliği meslek içi
eğitimine nitelikli katkı(lar)da bulunmak.

5) Jeoloji Mühendisleri Odasının bilimsel
etkinlikleri ile öğretsel ve örgütsel çalışmalarına önemli katkılar
sağlamış olmak.

6) Oda birimlerinde personel statüsünde
çalışıp, sistemli, programlı, özverili çalışmalarıyla örnek olmak.

Adaylıkla ilgili uygulama ilke ve
koşulları

MADDE 5 – (1)
Oda, ödüllere aday gösterilmesine ilişkin ilk duyuruyu yayınlarıyla ve
elektronik iletişim araçlarıyla üyelere, ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlara her yıl Eylül ayının ilk haftasında; ikinci duyuruyu, tüm
üyelerin e-posta adresine gönderilmek üzere, 31 Aralık tarihinden 15 gün
öncesine kadar yılda en az iki kez yapar.

(2) Başvuru/aday önerilerinin ödüle esas
dokümanların, ekteki formlara uygun, basılı ve elektronik ortamda
düzenlenerek, her yıl en geç Aralık ayının son iş günü resmi çalışma
saati bitiminden önce Odaya ulaştırılmış olması gerekir.

Bilim, araştırma ve makale ödüllerine
adaylık önerileri

MADDE 6 – (1)
Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerine aşağıda sıralanan kişi ve
kuruluşlardan;

a) Bilim ödülü adaylığı için;

1) Geçmişte Bilim ödülü almış olanlar,

2) Üniversite senatoları, fakülte,
enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği bölümlerinin en
yüksek organları,

3) Kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında kurulmuş dernekler ile
çalışma grupları,

5) Meslek alanında uluslararası nitelikte
yayın yapan dergilerin editör veya yayın kurulları,

aday önerebilirler.

b) Araştırma ve makale ödülü adaylığı
için;

1) Araştırma/Makale ödüllerine aday olmak
isteyen kişiler kendilerini,

2) Üniversite senatoları, fakülte,
enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği bölümlerinin en
yüksek organları,

3) Kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında uluslararası nitelikte
yayın yapan dergilerin editör veya yayın kurulları,

aday önerebilir.

(2) Adaylık önerilerinin bu Yönetmelik ile
Ek-1 ve Ek-2 çerçevesinde belirtilen koşulları sağlamış olması ayrıca
adayların da; bilimsel, mesleki ve toplumsal etiğe aykırı davranışlarda
bulunmamış ve Oda tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası
almamış olması şartı aranır.

Hizmet ödülüne adaylık önerileri

MADDE 7 – (1)
Hizmet ödülüne aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilirler:

a) Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme
kurulları.

b) Oda çalışma grupları.

c) Üniversitelerin senatoları, fakülte,
enstitü, merkezleri ile jeoloji mühendisliği bölümlerinin en yüksek
organları.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarının en yetkili organları.

d) Meslek kuruluşlarının en yetkili
organları.

Ödülün biçimi

MADDE 8 – (1)
Ödüller; ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim ve
Araştırma/Makale ödüllerini alanlara ayrıca yurt içinde yürütecekleri
araştırmalarda kullanılmak üzere Oda Yönetim Kurulunca para ödülü
verilir. Araştırma desteği olarak verilen para ödülü bilim ödülü
alanlara yıllık üye aidatının 10 katını, Araştırma/Makale ödülü alanlar
için ise yıllık üye aidatının beş katını geçmemek üzere belirlenen
miktar üzerinden verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri
Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulunun oluşumu, görev ve
çalışma biçimi

MADDE 9 – (1)
Bilim ve Araştırma/Makale Ödülleri ile ilgili aday başvuru ve
önerilerini değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerini yerine getirmek
üzere beş üyeden oluşan Yürütme Kurulu oluşturulur. Kurul, Oda Yönetim
Kurulunun davet edeceği ve Oda üyesi olan profesör statüsündeki bir
başkan, seçilmiş üç üye ve doğal üye olarak BTK Başkanından oluşur.

(2) Yürütme Kurulu Başkanı ve doğal üye
dışındaki üyeler, Kurul Başkanının kendi ana bilim dalı dışındaki diğer
üç ana bilim dalından her birini temsil edecek şekilde önereceği,
konularında uzman iki isimden oluşan toplam altı aday arasından, Oda
Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(3) Oda Genel Kurulundan sonra Yönetim
Kurulu tarafından oluşturulan Kurul üyeleri, bir sonraki Genel Kurula
kadar iki yıl süreyle görev yapar.

Yürütme Kurulunun görevleri ve çalışma
biçimi

MADDE 10 – (1)
Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurul, Bilim ve Araştırma/Makale
ödülleri adaylarının başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadığına
ilişkin ön değerlendirme yapar.

b) Ön değerlendirme sürecini geçen adaylar
için Bilim ödülü için beş, Araştırma/Makale ödülü için her bir ana bilim
dalından üç hakem belirler.

c) Kurul, hakemlerin görüşlerini alarak
başvuruları değerlendirip, her bir ana bilim dalında ödül alacakları
belirler ve duyurulmak üzere Oda Yönetim Kuruluna sunar.

Yürütme Kurulunun çalışma usul ve
esasları

MADDE 11 – (1)
Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

a) Yürütme Kurulunun belirlediği
tarihlerde yapılan toplantılara Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim
Kurulu Başkanının olmaması halinde yerine bir Yönetim Kurulu üyesi
gözlemci olarak katılır.

b) Aday öneri ve müracaatları Yürütme
Kurulu tarafından 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara göre ön
değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Yürütme Kurulu tarafından yapılan ön
değerlendirme ile belirlenen aday önerileri aşağıdaki usullerle
değerlendirilir:

a) Bilim ve Araştırma/Makale ödülü
adaylarının dosyaları, hakem olarak belirlenen uzman bilim insanlarına
değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemler Ek-1 ve Ek-2’ye göre ve bu
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her bir aday ve çalışmalarına ilişkin
görüş ve değerlendirmelerini içeren raporlarını en geç bir ay içinde
Yürütme Kurulu Başkanına gönderir.

b) Yürütme Kurulu toplantısında
hakemlerden gelen her bir rapor ayrıntılı olarak değerlendirilir ve ödül
alacak aday belirlenir; ödüle değer bir aday bulunamadığı durumda, o yıl
ödül verilmez.

c) Yürütme Kurulu çalışmalarını ödül
dağıtım töreninden en az bir ay önce tamamlar.

ç) Yürütme Kurulu üyelerinin giderleri Oda
tarafından ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Ödülünün Belirlenmesi

Hizmet ödülünün belirlenmesi

MADDE 12 – (1)
Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan gelen
hizmet ödülü aday önerileri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek
ödül verilecekler belirlenir. Ödüllerin verildiği dönemde ilgili kurul
üyeleri aday olarak önerilemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödüllerin Verilmesi, Duyurulması, İtiraz
ve Gizlilik

Ödüllerin verilmesi ve duyurulması

MADDE 13 – (1)
Ödül kazananların duyurulması ve ödülün verilmesi aşağıdaki usule göre
yapılır:

a) Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerini
kazananlar her yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı tarihinden bir ay önce
açıklanır.

b) Bilim ve Araştırma/Makale ödülleri,
aynı yıl içerisinde yapılan Kurultay açılış oturumunda sahiplerine
verilir. Kurultaya mazereti nedeniyle katılamayacak olan ödül sahibi,
Oda yönetimini önceden bilgilendirmek koşuluyla, ödülünü diğer bir kişi
aracılığıyla alabilir.

c) Ödül töreninde, ödül alanların kısa öz
geçmişleri ve ödül verilmesinin gerekçesi duyurulur.

ç) Hizmet Ödülleri Türkiye Jeoloji
Kurultayı veya Oda tarafından belirlenen yerde törenle sahiplerine
verilir.

d) Kurultayın yapılamaması halinde
ödüller, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte ve yerde
düzenleyeceği ödül töreni ile sahiplerine verilir.

e) Ödülü kazananlar, gerekçeleri ve
bunların mesleki öz geçmişleri; Oda yayınlarında veya Odanın internet
sayfasında duyurulur.

f) Ödül kazananların, törenin yapıldığı
şehre ulaşım ve konaklama masrafları Oda tarafından karşılanır.

İtiraz ve gizlilik

MADDE 14 – (1)
Ödüllere ilişkin değerlendirme sonuçları kesindir ve itiraz edilemez.
Gizlilik ilkesi gereğince, Yürütme Kurulunda adaylar hakkında yapılan
görüşmeler, hakemler ve değerlendirmeler; kurul üyeleri, hakemler ve Oda
Yönetim Kurulu tarafından hiçbir şekilde üçüncü şahıslara açıklanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.