Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Tüm ayrıntılarıyla Torba'da mükellefe sağlanan kolaylıklar

Tüm ayrıntılarıyla Torba’da mükellefe sağlanan kolaylıklar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan torba kanun teklifine,
kamu alacaklarına ilişkin geniş kapsamlı yapılandırma getiren önergelerle, bazı
kritik konularda da düzenlemeler yapıldı. İş dünyasının merak ettiği COVID-19
sebebiyle ödemeleri ekim, kasım, aralık aylarına ertelenen vergiler yapılandırma
kapsamı dışında tutuldu. Teklife, Cumhurbaşkanına yapılandırma başvurusu ile
ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi verildi. Politik riski bulunan
ülkelerde faaliyet gösteren firmalara ise 1 yıla kadar ek süre verilebilecek.
Yapılandırma kapsamında olup da kamudan iade alacağı bulunan mükellefler, bu
alacaklarını borçlarına mahsup edebilecekler.

31 Ağustos 2020 tarihi yapılandırmada baz alındı

Hemen hemen tüm kamu alacaklarına ilişkin getirilen yapılandırmada tarih 31
Ağustos 2020 olarak belirlendi. Yani bu tarih itibarıyla oluşmuş alacaklar yapılandırılabilecek.
Yapılandırmaya konu borcun ana parası, Yİ-ÜFE’ye endekslenerek bugüne getirilecek.
1 Kasım 2016’dan sonraki dönemlere ilişkin alacaklar için uygulanacak Yİ-ÜFE
yüzde 0.35 olacak. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 31 Aralık 2020’ye
kadar başvuracaklar.

SGK prim borçlarının ilk taksiti 28 Şubat 2021’de, diğer tüm borçların ilk
taksiti 31 Ocak 2021’de ödenecek. Ödemeler 2’şer aylık dilimler halinde en fazla
18 taksitte yapılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreleri 1 ay uzatabilecek. Peşin
ödeme halinde, Yİ-ÜFE’ye endekslenerek artırılan tutarın yüzde 90’ı alınmayacak.
Yapılandırılacak tutarın tamamının ceza, faiz, zamdan oluşması durumunda peşin
ödeme halinde endekslenmiş tutarın yarısı silinecek. İki taksit dönemi içinde
peşin ödenen idari para cezalarına ise yüzde 12.5 indirim uygulanacak.

3 yıllık taksite yüzde 15 vade farkı eklenecek

Taksitle ödemelerde, 6, 9, 12 ve 18 ay seçenekleri bulunacak. 6 taksit için
yüzde 4.5, 9 taksit için yüzde 8.3, 12 taksit için yüzde 10.5 ve 18 taksit için
yüzde 15 vade farkı eklenecek. İlk iki taksitin zamanında ödenmemesi ile bir
takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı
kaybedilecek.

Yapılandırılan alacakların tamamen ödenmemesinde ise ödenen tutarlar kadar
kanun hükümlerinden yararlanılacak. 2018 yılında yapılandırılan borçların kalan
taksitleri de yeniden yapılandırılabilecek. Ancak 2014’te çıkarılan yapılandırma
ile 2017 yılında çıkarılan yapılandırmada ödemeleri devam edenler yeni yapılandırmadan
yararlanamayacaklar. Taksitli ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde bankalar,
borcu taksitler halinde yansıtacak.

COVID sebebiyle ertelenen vergiler kapsam dışı kaldı

Kanun kapsadığı dönemde olan ancak COVID -19’un olumsuz etkilerini azaltmak
amacıyla ilan edilen mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler, yapılandırmaya
dahil edilmeyecek. Başka bir ifade ile ödeme süreleri bu yılın; ekim, kasım
ve aralık aylarına ertelenen vergiler yapılandırılamayacak.

Belediyelerin kamu borcu bütçe gelirlerinden kesilecek

Teklif kapsamında yapılandırmaya giren belediyelerin kamuya olan borçları ise
10 yıla kadar vadede, bunların genel bütçe vergi geliri paylarından mahsuplaşma
yapılarak tahsil edilecek. Belediyelere 10 yıl için yüzde 6.4 vade farkı uygulanacak.
Yapılacak kesintilerin tutarı ne olursa olsun, belediyenin vergi geliri payının
yüzde 50’sini aşamayacak.

İade alacağı olanlara mahsuplaşma imkanı getirildi

Önergeyle teklife eklenen bir fıkra ile kamudan iade alacaklarının, yapılandırma
kapsamındaki borçlara mahsup edilmesi imkanı getirildi. Bundan yararlanmak isteyen
mükellefler, ilgili mevzuatın öngördüğü belgeleri ibraz etmeleri halinde borçları,
alacaklarına mahsup edilebilecek. Borcu, alacağından fazla olanlar ise aradaki
farkı bir ay içinde ödeyecekler. Geciktirilen her ay için 6183 sayılı Amme Alacakları
Kanununa göre gecikme zammı uygulanacak. Teklif ile Cumhurbaşkanına, kanunda
öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi verildi.

Davadan vazgeçme şartı

Mükelleflerin davasına konu olan alacaklar da açılan davalardan vazgeçilmesi
şartıyla yapılandırmaya konu olabilecek. Bu durumdaki mükellefler, öngörülen
sürede başvurarak yazılı olarak davadan vazgeçtiklerini beyan edecekler.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Yapılandırma kapsamına alınan vergi ve cezalar: Vadesi geldiği halde ödenmemiş
veya ödeme süresi geçmemiş olan; vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları,
SGK primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası
primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime
katkı payı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen alacaklar, gümrük vergileri
ve idari para cezaları, su, atık su katı atık ücretleri ile bunlara ilişkin
faiz, zam, gecikme zamları, gecikme faizi, gecikme cezaları…. Yapılandırmada
şu yol izlenecek: Alacak asıllarının tamamı Yİ-ÜFE’ye endekslenerek bugüne getirilecek.
Ödemenin kanunda öngörülen sürede yapılması halinde, gecikme zam, faiz ve cezasından
vazgeçilecek.

ALACAK:
Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş, vergi aslına
bağlı olmadan kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının
yüzde 50’sine, gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı
olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacak.

YAPILACAK İŞLEM:
Öngörülen sürede ödeme yapılması şartıyla, cezaların kalan yüzde 50’si ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı silinecek.

ALACAK:
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen idari para cezalarının yüzde
30’u ile varsa gümrük vergilerinin aslının tamamı Yİ-ÜFE ile bugüne getirilecek.

YAPILACAK İŞLEM:
Öngörülen sürede ödeme yapılması halinde, cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak
asıllarına bağlı faiz, ceza ve zamlar silinecek.

BAĞ-KUR’lulara yapılandırmaya katılma zorunluluğu

Buna göre, kendi adına ve bağımsız çalışanlardan prim borcu olanlar, madde
yürürlüğe girdikten itibaren ikinci ayın sonuna kadar borçlarını yatırmamaları
veya yapılandırmaya başvurmamaları halinde sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca
bu durumdakilerin borçlu bulundukları dönem de sigortalılıklarından sayılmayacak.
Bu sürelere ilişkin alacaklar kurum alacağı olarak değerlendirilmeyecek. Ticari
kazanç ile serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usülde gelir vergisine
tabi olanlar, gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı
olanlar ile AŞ’lerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, komandit şirketlerin
komandite ortakları ile tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılıkları, 1
Kasım 2020’den itibaren yeniden başlatılacak. Yapılandırmaya başvurmadığı halde
daha sonradan talep edenler, prime esas kazanç üzerinden hesaplanacak borç tutarını
3 ay içinde ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek.
3 ay içinde borcun tamamı ödenmezse, ödenen kısım faizsiz olarak iade edilecek.

“Patronların yalan beyanını affetme söz konusu değil”

Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman
Dinçbaş, daha önce çıkarılan 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununda yer
alan stok affının bu teklifte neden yer almadığına ilişkin olarak “Bu çalışmanın,
en önemli hedefi, tıkanmış olan insanlara bir şekilde bu tıkanmayı gidermek
için bir yol göstermek. Stok affı, kasa affı gibi konular bu tıkanmayla ilgili
değil” açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, şunları
söyledi: “Bunlar aslında kayıt dışı ekonomiye yardım eden elementler. Kasa
affını getirdiğiniz zaman özellikle patronların şirketlerindeki fonları çekip
kasada varmış gibi göstererek yani yalan miktarlar göstererek vergisini ödemeden
işte bonustu maaştı vesaireyi ödemesini sağladıkları bir yöntem. Bunu affederek
‘Evet, biz vergi almadan bunu geçiştirmeyi sağlıyoruz’ diyoruz. Böyle bir şey
artık söz konusu olmayacak, bunu vurgulamak isterim ama yapılandırma tıkanmış
olan insanlarımızın bu tıkanmayı aşmasında yardımcı olacak bir yöntem. Biz buna
çok uzun süredir çalışıyoruz ve olabildiğince çok halk kesimini kapsayabilmesi
için her kurumla konuşarak bu aşamaya getirdik.”

CANAN SAKARYA – HÜSEYİN GÖKÇE

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.