Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat
Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT
MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2005
tarihli ve 25778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Merkezin bulunduğu il dışında, Oda Genel
Kurulunda görev yapacak delege sayısı beş ve daha fazla olan illerde, görev ve
sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile Oda Şubesi açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 53 – Oda çalışmaları, Şubesi olmayan
illerde, İl Temsilciliği eliyle yürütülür. Hesaplanan delege sayısı iki veya
daha az olan illerde Temsilcilik, İl Temsilcisi ve Temsilci yardımcısından
oluşur. Hesaplanan delege sayısı üç veya dört olan illerdeki İl
Temsilciliklerinde, Temsilci ve Temsilci yardımcısı yanında, yazman ve sayman
üyenin de yer aldığı beş kişilik Yönetim Kurulu görev yapar. Temsilcilik açılan
ilçelerde Oda çalışmaları, İlçe Temsilcisi eliyle yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile aynı
fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Temsilciliği ile İlçe Temsilciliği seçimleri
aşağıda gösterilmiştir:”

“a) Oda Genel Merkezinin ve Şubelerinin bulunduğu
iller dışındaki illerde iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içinde ve Oda Yönetim
Kurulunun belirleyeceği tarihte yapılacak seçimlerle, hesaplanan delege sayısı
iki veya daha az olan illerde İl Temsilcisi ve Yardımcısı, ikiden fazla olan
illerde ise İl Temsilciliği Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Bu
Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılanlar haricinde
kalan seçimler Odanın organ seçimlerinde geçerli kurallara göre yapılır. Seçim
için ilan edilen ilk toplantıda ilde mevcut üyelerin salt çoğunluğu aranır,
çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonraki toplantıda çoğunluk aranmaz.

b) Aynı toplantıda Oda Genel Kurulunda ili temsil
edecek delegeler aynı yöntemle seçilir. İldeki üye sayısının delege çıkmasına
yeterli olmaması durumunda sayıya bakılmaksızın o il Genel Kurulda bir delege
ile temsil edilir.

c) Herhangi bir nedenle bir ilde temsilci ve
delege seçimi yapılamazsa; İl Temsilcisi Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Ancak, o yıl yapılacak Oda Genel Kuruluna o ili temsilen delege katılamaz.”

“e) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, beş üyeden
oluşur. Kurulun ayrıca üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur.”

MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 67 – İl Temsilciliği Genel
Kurulları, Oda Genel Kurulu için gerekli olan ve bu Yönetmelikte düzenlenen
koşullar tamamlanarak yapılır. Hesaplanan delege sayısının üç veya dört olduğu
illerde Genel Merkez kayıtlarına göre o il sınırları içinde görev yapan veya
oturan üyelerin listesi, 48 inci madde uyarınca, Genel Kuruldan en az onbeş gün
önce görevli o yer ilçe seçim kuruluna verilir ve İl Temsilciliğinde ilan
edilir. Listelerin Seçim Kurulunca onaylanarak kesinleştirilmesinden sonra,
Genel Kurulun tarihi, yeri ve gündemi temsilcilikte asılarak ve ilde yayımlanan
bir günlük gazetede ilan edilerek üyelere duyurulur. İlanda, ilk toplantıda
çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurulun, çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra
nerede, hangi saatte yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Genel Kurula ilde bulunan üyeler, 48 inci madde
hükümleri uyarınca katılır ve oy kullanır. Genel Kurulun ilk günü, aksine karar
alınmadıkça, açık oyla Başkanlık Divanı seçilir. Gündemde yer alan başka
maddelerle temsilcilik çalışmaları görüşülür. İl Temsilcilik Yönetim Kurulu için
beş asil beş yedek aday belirlenir. Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege
adayları da belirlenerek Seçim Kuruluna bildirim yapılır. Oda Genel Kurul
delegeliği oda organı sayılmadığından üyeler İl Temsilciliği Yönetim Kurulu
üyelikleri yanında, aynı zamanda Oda Genel Kurul delegeliğine de aday olabilir.

Genel Kurulun ikinci günü Seçim Kurulu denetiminde
gizli oyla seçimler yapılarak, İl Temsilcilik Yönetim Kurulunda görev alacak beş
asil beş yedek üye ile Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege adayları
belirlenir. Seçim sırasında 60 ıncı maddede belirtilen kurallar uygulanır.

Seçim sonuçları, 65 inci madde uyarınca
belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mesleki bir faaliyette bulunmadan emekli ve
maluliyet aylığı alanlardan, doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli
derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu
ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden ve gelir getirici bir işte
çalışmadığını belgeleyenlerden çalışmadığı aylar için ödenti alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Müktesep hak

Geçici Madde – Genel
Kurul tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece, bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden önce Yönetim Kuruluna sahip İl Temsilciliği veya Şube Başkanlığı
niteliğinde olan illerin bu nitelikleri devam eder.”

MADDE 7 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.