Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU
YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2002
tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar
Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

Madde 28 – Avukatlık
Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine göre
bölgesi içinde en az otuz avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan
baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri
halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı
avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verir.

Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin
birinci fıkrasının üçüncü cümlesine göre beşbinden fazla avukat bulunan
illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının
ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay
içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. Verilen süre
içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından
son verilir ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan
edilir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler
ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde o ilde bir baro varsa o
baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur ve bunların
devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür.
Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu
tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı
Birliğe geçer.

Protokolde baro başkanları, bir nolu
barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka makam girmeksizin İl
Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29 – Baro bulunmayan bir
ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının
anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir.

a) Türkiye Barolar Birliği, bağlı
bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad ve
adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini
belirten listeyi göndermelerini ister.

b) Yeni baro kurulması için gerekli yasal
koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği, baronun
kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini,
kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

c) Görevli avukatın seçeceği ve
başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay içinde
yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir.
Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye
Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

ç) Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren koşulların
mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
saptandığı hallerde de bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır.

Beşbinden fazla avukat bulunan illerde
asgari ikibin avukatla yeni bir baro kurulabilir.

a) Bu sayıların belirlenmesinde baro
levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır. Kuruluş
müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın
imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun
isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir.

b) Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı bulunmadığını, baronun
kuruluşuna katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında o baronun
levhasına kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu
kabul, beyan, taahhüt eder.

c) Başvuruların asgari ikibin sayısına
ulaşması halinde kurucular kurulu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca
gerekli şartları yerine getirdiklerini, verilen bilgi ve belgelerin
doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro kurmayı
talep eder.

ç) Birlik, kuruluş işlemlerini yerine
getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular kurulu en geç
altı ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu
toplar ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir. Baro bu
bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar
Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

d) Baro tüzel kişilik kazandığı anda,
kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan avukatlar, yeni kurulmuş olan
baroya kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş kabul edilir. Baro,
avukatın önceki kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak bildirir.
Avukatın önceki Barosu bu bildirim üzerine, avukatın sicil dosyasını
Barosuna gönderir ve kendi levhasında gerekli düzenlemeyi yapar.

e) Her iki baro levhasının güncellemesi
elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Güncelleme Türkiye Barolar
Birliğine yazılı ya da elektronik ortamda iletilir.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların tüzel kişilik kazanan
baro levhasına kayıt işlemleri bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden
başlamak üzere ilgili maddeler uyarınca gerçekleştirilir.

g) Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan
genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil edilmez ve seçimli ilk
olağan genel kurulunu Kanunun 82 nci maddesi hükmü uyarınca yapar.

ğ) Aynı ilde yeni bir baronun kurulması
halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas
almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla
numaralandırır.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 31 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde
asgari ikibin avukatla kurulan barolarda yapılacak toplantılara
katılacak tüm avukatların levhaya yazılı olması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baro olağan
toplantıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan
yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.