Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM
BURS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2013
tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 52 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum
ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 707 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte
geçen;

a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel
Müdürlüğünü,

b) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge
Müdürlüklerini,

c) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde
örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre,
öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

d) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve
ekonomik durumunu,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki
öğrencilere burs verilmez:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari
ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler.

c) Polis Akademisi ile askeri okul
öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim
yardımı ve burs alan öğrenciler.

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan
öğrenciler.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel
Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu
kesilen öğrenciler.

(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın
onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere
Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan
ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına
kadar ödeme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak
isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe
belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak
başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet
sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce
duyurulur.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen
başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru
süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs
başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının
bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri
halinde başvuruları iptal edilir.

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında
herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru
değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge
talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen
öğrencinin başvurusu iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme
zamanları ve başvuru değerlendirme

MADDE 7- (1)
Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış
oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine
ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin
başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve
genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit
olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması
halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde
yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik
olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde
yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci,
başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit
olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı
başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri burs
verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde ikinci ve üçüncü
fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel
Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile
sorgulanabilir.

(5) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri;
burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile
bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz
konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel
verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit
edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(6) Burs almaya hak kazanamayan
öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden
duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının
incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Burs almaya hak
kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel
bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa
hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs
verilir.

(3) Genel Müdürlükten burs alan ön lisans
mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine ara vermeden
başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları
kesilmez. Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları
ödenir ancak önceki yükseköğretim kurumunda aldığı burs süresi ile yeni
yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni
yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

(4) Genel Müdürlükten burs alıyorken
okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan
öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı
olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu
durumda olan öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak
yükseköğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi
ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni
yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez.”

MADDE 7 – Aynı
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci,
devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı
tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı
durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne
teslim etmek zorundadır.

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam
ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve
eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan
almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne
bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya
ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında
ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Burs alan yabancı uyruklu öğrenci,
15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Burs alan öğrencinin bir sebepten
dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi durumunda yeni yükseköğretim
kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı olsa bile
burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine
getirilmeye devam edilir.”

MADDE 8 – Aynı
Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı
Yönetmeliğin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Akademik başarı bursu

MADDE 11/A – (1)
Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden aşağıdaki
şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının
iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları
doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilir:

a) Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi
sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan
başarıyla tamamlamış olmak.

b) Bir önceki eğitim yılında yıllık not
ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak.

c) Bir önceki eğitim yılında kendi
sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs
almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.”

MADDE 10 – Aynı
Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki
öğrencilerin bursu kesilir:

a) Bir önceki eğitim yılında genel not
ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrenciler.

b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil
edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis
cezası ile kesinleşmiş mahkümiyeti bulunan öğrenciler.

c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim
görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma
cezası alan öğrenciler.

ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim
yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını
donduran öğrenciler.

e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu
programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak
kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları
dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri;
burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında bursunun devamı için
gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan
öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun
kapsamında işleyebilir ve burs almaya engel bir durum tespit edilmesi
halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen
bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar
Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş
gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge
Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme
işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da
elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.”

MADDE 11 – Aynı
Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Eğitim yardımı kontenjanından
yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler

EK MADDE 1 – (1)
Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı
almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet
üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler
arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu
Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen
yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına
ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye
verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması
halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş
başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan
şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında verilen
yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu
öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.