Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008
tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 82
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 82 – (1) Vakfiyelerde yer alan hayır
şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli
olmayan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören
öğrencilere eğitim yardımı yapılabilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim
yardımı verilir.

(3) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar, kamu
kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan, eğitim desteği ya da burs alan
öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.

(4) Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı ve
illere göre dağılımı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanları ve bursun
verilmesine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Bu Yönetmelikte eğitim yardımları ile ilgili
hüküm bulunmayan hususlarda, karar almaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı
Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 83 – (1) Başvurular EK-15’te yer
alan formun doldurulması suretiyle yapılır.

(2) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen
öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler
arasında başvuru yaparlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet
sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru
tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda
başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı
Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 84 – (1) Eğitim yardımından
faydalanmak isteyen öğrencilerden, başvuru sırasında herhangi bir belge
istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında
başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi
zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra öğrenciye bakmakla
yükümlü kişiler tarafından burs başvurusunun iptal edilmesi talebinin Genel
Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi halinde burs başvurusu iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı
Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 85 – (1) Eğitim yardımı başvurusunda
bulunan öğrencilerin başvuruları EK-16’da yer alan değerlendirme cetveline göre
puanlanır ve her başvuru ili için ayrı ayrı sıralanır.

(2) Birinci fıkrada oluşan sıralamada; başvuru
puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması
halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde okuyan kardeş
sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı
önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru
süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan
başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son
değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri illerdeki açık
kadrolar nispetinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya
göre yapılır.

(5) Başvuru değerlendirme işlemi sonrasında her
ile ait açık kadro sayısı kadar asıl ve yedek öğrenci listeleri oluşturulur.
Asıl listede boşalma olduğu takdirde yedek listedeki sıraya göre eğitim yardımı
verilir. Asıl ve yedek listeler, içinde bulunulan eğitim yılı için geçerlidir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim
yardımı başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile
bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu
kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımı
başvurusunu iptal eder.

(7) Başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet
sitesi üzerinden açıklanır ve en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(8) Eğitim yardımı almaya hak kazanamayan
öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu
tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini
isteyebilirler.”

MADDE 5 – Aynı
Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 86 – (1) Eğitim yardımı almaya hak
kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel
bir durumun olmaması koşuluyla ilkokul birinci sınıftan başlayarak yükseköğrenim
eğitimine kadar eğitim yardımı verilir. Öğrencinin başka bir ilde bulunan okula
naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı Bölge Müdürlüğünce ödenmeye devam
edilir.”

MADDE 6 – Aynı
Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Öğrencinin takibi ve eğitim yardımının
kesilmesi

MADDE 87 – (1)
Bölge Müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip
etmediğini her yıl tespit eder.

(2) Öğrenciliğin sona ermesi veya sınıf tekrarı
olması halinde eğitim yardımı kesilir. Ancak, sağlık sebebiyle öğrenim süresinin
uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim yardımı devam eder.

(3) Örgün eğitim görmediği tespit edilen
öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(4) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullara
kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.

(5) Eğitim yardımı almaktan vazgeçen öğrencilerin
eğitim yardımı kesilir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim
yardımı alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında eğitim yardımının devamı için
gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde eğitim yardımı alan
öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun
kapsamında işleyebilir ve eğitim yardımı almaya engel bir durum tespit edilmesi
halinde eğitim yardımını keser.

(7) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge
Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde
öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan
bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün
içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda
bulunulabilir.

(8) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü
kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim
bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu
kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili
Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(9) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü
kişiler, öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya
ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve
eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı
Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Başarı desteği

MADDE 88 – (1)
Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden bir önceki
eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarını
geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda
belirlenen tutarda başarı desteği verilebilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta
olan öğrencilerden dört eğitim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi
alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam
eğitim yardımı miktarının iki katını geçmeyecek şekilde miktarı Genel Müdürlük
tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği
verilebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez eğitim
yardımı almaya hak kazanan öğrencilere başarı desteği verilmez.”

MADDE 8 – Aynı
Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Eğitim yardımının kesilmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1)
Bu maddenin yayımı tarihinden önce eğitim yardımı almaya hak kazanan
öğrencilerden özel okulda ya da örgün olmayan okullarda eğitim gördüğü tespit
edilen öğrencilerin eğitim yardımları kesilir.”

MADDE 9 – Aynı
Yönetmeliğin EK-15 ve EK-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.