Hoteleman.com

Kamu Memur İşçi Alımları | En son haberleri takip edin

Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak

GÖYNÜK BELEDİYESİNE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Göynük Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine
göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS
taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Göynük Belediyesinin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle
ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel
engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan
okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak önlisans
2018 yılı KPSS P93, ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018 yılı KPSS P94 türünde
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik
veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel
şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel
şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince
verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

-Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.goynuk.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

. En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru
formuna yapıştırılacak),

. Hangi kadroya müracaat ettiğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro
için başvuruda bulunabilir),

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

1) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 15.10.2020 ile 21.10.2020 tarihinde saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 09.00-12.00-13.00-17.00 arasında), Yenice Mahallesi Belediye Meydanı Şehit Mehmet DİRİ İşhanı No:2 Üst Kat Göynük / BOLU adresindeki Göynük Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile belediyemiz web sayfası www.goynuk.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.

4) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir,

5) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav:

25.11.2020 tarihinde Göynük Belediyesi Yenice Mahallesi Belediye Meydanı Şehit Mehmet DİRİ İşhanı No:2 Üst Kat Göynük / BOLU adresindeki Hizmet Binasında yapılacaktır.

-Sınavlar saat 10.00’da başlayacaktır.

Uygulamalı Sınav; Göynük Hacıapdi Mahallesi Endife Caddesi Sanayi Sitesi alanında bulunan Göynük Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası alanında yapılacaktır.

-Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir. -Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde
sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav;

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat,

konularını kapsar.

-Uygulamalı Sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini
kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel
Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır
ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün
%60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması
şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve
Belediyemiz www.goynuk.bel.tr internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz www.goynuk.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan,
başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır
ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz www.goynuk.bel.tr internet
adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.